آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 630,136 51,543,346,256 Rls. 1,589,990 $
2 12 1395 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 66,139 7,504,182,768 Rls. 231,486 $
3 12 1395 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 93,957 6,372,827,416 Rls. 196,589 $
4 12 1395 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 528,860 6,000,505,336 Rls. 185,101 $
5 12 1395 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,949 5,993,643,240 Rls. 184,865 $
6 12 1395 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 82,074 5,401,672,796 Rls. 166,628 $
7 12 1395 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 35,753 3,476,907,744 Rls. 107,259 $
8 12 1395 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,407,503,904 Rls. 74,269 $
9 12 1395 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 23,765 2,311,098,720 Rls. 71,295 $
10 12 1395 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 19,792 1,860,581,152 Rls. 57,397 $
11 12 1395 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 22,086 1,575,067,507 Rls. 48,589 $
12 12 1395 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 15,000 1,458,720,000 Rls. 45,000 $
13 12 1395 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 1,426,656,000 Rls. 44,000 $
14 12 1395 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 212,215 1,406,530,240 Rls. 43,390 $
15 12 1395 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 70,730 1,329,833,984 Rls. 41,024 $
16 12 1395 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 18,546 1,171,176,416 Rls. 36,128 $
17 12 1395 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 78,220 1,014,231,808 Rls. 31,288 $
18 12 1395 تبريز عراق 04031090 ک ک ک ماست 33,625 993,137,008 Rls. 30,633 $
19 12 1395 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,910 591,092,220 Rls. 18,234 $
20 12 1395 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,688 553,283,136 Rls. 17,064 $
21 12 1395 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,078 545,042,624 Rls. 16,814 $
22 12 1395 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 5,510 535,836,480 Rls. 16,530 $
23 12 1395 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,667 514,755,724 Rls. 15,877 $
24 12 1395 تبريز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,311 426,546,816 Rls. 13,156 $
25 12 1395 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 50,020 339,687,264 Rls. 10,479 $
26 12 1395 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 2,254 165,386,432 Rls. 5,102 $
27 12 1395 تبريز عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,637 125,449,920 Rls. 3,870 $
28 12 1395 تبريز عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 4,100 66,452,800 Rls. 2,050 $
مجموع کل
107,111,155,711 ريال
مجموع کل
3,304,107 دلار
[1]