آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 تبريز تركيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 720,000 29,744,575,560 Rls. 917,426 $
2 12 1395 تبريز تركيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 607,500 21,668,846,721 Rls. 668,406 $
3 12 1395 تبريز تركيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 292,500 12,566,326,500 Rls. 387,563 $
4 12 1395 تبريز تركيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 226,014 9,525,324,776 Rls. 293,818 $
5 12 1395 تبريز تركيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,080,685 8,058,697,904 Rls. 248,559 $
6 12 1395 تبريز تركيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 24,300 7,280,776,776 Rls. 224,550 $
7 12 1395 تبريز تركيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 225,842 5,693,503,696 Rls. 175,610 $
8 12 1395 تبريز تركيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,726,252,800 Rls. 145,800 $
9 12 1395 تبريز تركيه 08105000 کيوي، تازه 89,941 2,478,351,984 Rls. 76,450 $
10 12 1395 تبريز تركيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 66,000 2,139,984,000 Rls. 66,000 $
11 12 1395 تبريز تركيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 19,830 1,928,427,840 Rls. 59,490 $
12 12 1395 تبريز تركيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 34,731 1,615,613,440 Rls. 49,840 $
13 12 1395 تبريز تركيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 231,150 1,513,474,424 Rls. 46,681 $
14 12 1395 تبريز تركيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 29,807 1,296,640,000 Rls. 40,000 $
15 12 1395 تبريز تركيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 20,000 648,480,000 Rls. 20,000 $
16 12 1395 تبريز تركيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,875 637,520,688 Rls. 19,662 $
17 12 1395 تبريز تركيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 35,132 569,450,280 Rls. 17,565 $
18 12 1395 تبريز تركيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,250 316,056,000 Rls. 9,750 $
19 12 1395 تبريز تركيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 46,625 291,816,000 Rls. 9,000 $
20 12 1395 تبريز تركيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 23,570 207,902,688 Rls. 6,412 $
21 12 1395 تبريز تركيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,290 166,385,120 Rls. 5,132 $
22 12 1395 تبريز تركيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 194,000 157,256,400 Rls. 4,850 $
23 12 1395 تبريز تركيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,000 124,508,160 Rls. 3,840 $
مجموع کل
113,356,171,757 ريال
مجموع کل
3,496,404 دلار
[1]