آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,006,000 33,398,489,400 Rls. 1,050,775 $
2 1 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,072,317 32,240,300,374 Rls. 1,105,365 $
3 11 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,191,837 30,062,563,702 Rls. 928,774 $
4 7 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,684,235 26,845,564,061 Rls. 852,596 $
5 12 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,474,681 26,535,958,002 Rls. 818,922 $
6 9 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,719,500 17,897,983,875 Rls. 557,925 $
7 10 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,100,462 15,142,270,002 Rls. 468,069 $
8 2 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,785,734 14,304,367,865 Rls. 471,850 $
9 4 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 96,910 8,929,154,700 Rls. 290,730 $
10 5 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 82,786 7,689,064,272 Rls. 248,238 $
11 2 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 70,800 6,384,745,230 Rls. 210,499 $
12 3 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,315 6,243,662,115 Rls. 204,945 $
13 6 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 64,025 5,999,233,995 Rls. 192,075 $
14 4 1395 بيله سوار آذربايجان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 237,456 5,937,369,876 Rls. 192,915 $
15 1 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 58,040 5,453,046,300 Rls. 180,150 $
16 8 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 54,760 5,209,613,850 Rls. 164,280 $
17 5 1395 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 55,362 5,010,866,112 Rls. 161,804 $
18 7 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,735 4,978,951,380 Rls. 158,205 $
19 10 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 47,797 4,636,605,768 Rls. 143,391 $
20 1 1395 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 456,079 4,287,419,820 Rls. 141,583 $
21 4 1395 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 41,270 3,666,994,256 Rls. 119,174 $
22 8 1395 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 82,570 3,620,575,578 Rls. 113,870 $
23 2 1395 بيله سوار آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 306,123 3,391,797,186 Rls. 111,714 $
24 12 1395 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 50,678 3,284,467,738 Rls. 101,356 $
25 2 1395 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 54,734 3,185,849,658 Rls. 105,122 $
26 6 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 651,173 3,058,749,464 Rls. 97,674 $
27 11 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 30,778 2,988,835,110 Rls. 92,334 $
28 12 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 613,800 2,984,541,120 Rls. 92,070 $
29 9 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 30,100 2,901,633,300 Rls. 90,300 $
30 12 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,300 2,556,921,150 Rls. 78,900 $
31 11 1395 بيله سوار آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 518,500 2,517,688,155 Rls. 77,775 $
32 4 1395 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 40,620 2,500,060,400 Rls. 81,280 $
33 7 1395 بيله سوار آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 151,610 2,401,183,925 Rls. 76,300 $
34 3 1395 بيله سوار آذربايجان 07031000 پيازوموسير 506,047 2,314,842,698 Rls. 75,905 $
35 6 1395 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,640 2,210,032,440 Rls. 70,920 $
36 4 1395 بيله سوار آذربايجان 07031000 پيازوموسير 433,143 1,986,015,340 Rls. 64,987 $
37 1 1395 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 32,100 1,942,972,200 Rls. 64,200 $
38 12 1395 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 69,552 1,893,389,126 Rls. 58,423 $
39 5 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 19,770 1,839,916,560 Rls. 59,292 $
40 9 1395 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 67,900 1,830,015,936 Rls. 57,036 $
41 11 1395 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 66,600 1,810,590,264 Rls. 55,944 $
42 7 1395 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,063 1,801,413,585 Rls. 57,189 $
43 6 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 19,255 1,800,123,045 Rls. 57,765 $
44 10 1395 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,920 1,735,176,960 Rls. 53,760 $
45 9 1395 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 49,900 1,678,582,974 Rls. 52,214 $
46 4 1395 بيله سوار آذربايجان 28301000 سولفور سديم 72,500 1,660,580,450 Rls. 54,130 $
47 3 1395 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 311,435 1,419,970,685 Rls. 46,715 $
48 11 1395 بيله سوار آذربايجان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,608 1,418,977,296 Rls. 43,824 $
49 8 1395 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 455,360 1,397,590,596 Rls. 44,058 $
50 1 1395 بيله سوار آذربايجان 07031000 پيازوموسير 292,062 1,326,644,865 Rls. 43,809 $
51 6 1395 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,330 1,320,622,160 Rls. 42,416 $
52 12 1395 بيله سوار آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 310,800 1,285,792,950 Rls. 39,686 $
53 12 1395 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 12,550 1,220,462,400 Rls. 37,650 $
54 5 1395 بيله سوار آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25,300 1,176,506,465 Rls. 37,949 $
55 4 1395 بيله سوار آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 48,382 1,117,245,940 Rls. 36,286 $
56 8 1395 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 8,671 1,100,108,512 Rls. 34,684 $
57 5 1395 بيله سوار آذربايجان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 8,833 1,094,867,740 Rls. 35,332 $
58 2 1395 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 134,518 1,083,610,679 Rls. 35,718 $
59 10 1395 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 30,800 1,058,648,270 Rls. 32,740 $
60 4 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 11,450 1,052,686,500 Rls. 34,350 $
61 4 1395 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 88,558 1,031,654,100 Rls. 33,652 $
62 4 1395 بيله سوار آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,781 1,005,193,190 Rls. 32,671 $
63 8 1395 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 83,130 1,003,367,901 Rls. 31,589 $
64 12 1395 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 7,673 994,596,644 Rls. 30,692 $
65 10 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 10,106 979,091,892 Rls. 30,318 $
66 2 1395 بيله سوار آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 40,028 968,957,823 Rls. 31,980 $
67 12 1395 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,760 886,518,720 Rls. 27,360 $
68 11 1395 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,620 868,469,746 Rls. 26,835 $
69 7 1395 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,510 866,139,172 Rls. 27,511 $
70 4 1395 بيله سوار آذربايجان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 6,600 850,254,000 Rls. 27,600 $
71 2 1395 بيله سوار آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 73,660 848,257,374 Rls. 27,990 $
72 2 1395 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 178,720 838,767,432 Rls. 27,671 $
73 5 1395 بيله سوار آذربايجان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 33,050 817,024,160 Rls. 26,440 $
74 1 1395 بيله سوار آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 80,219 776,581,989 Rls. 22,984 $
75 7 1395 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 237,380 733,731,692 Rls. 23,324 $
76 5 1395 بيله سوار آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,400 724,323,600 Rls. 23,400 $
77 2 1395 بيله سوار آذربايجان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 22,062 715,167,376 Rls. 23,606 $
78 7 1395 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 59,470 710,173,795 Rls. 22,599 $
79 3 1395 بيله سوار آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 46,000 703,875,350 Rls. 23,107 $
80 3 1395 بيله سوار آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 60,604 701,335,382 Rls. 23,030 $
81 6 1395 بيله سوار آذربايجان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 5,550 693,142,600 Rls. 22,200 $
82 2 1395 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 5,701 691,369,340 Rls. 22,804 $
83 12 1395 بيله سوار آذربايجان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,910 680,547,000 Rls. 21,000 $
84 6 1395 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 211,760 672,696,486 Rls. 21,578 $
85 7 1395 بيله سوار آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 23,629 669,049,626 Rls. 21,266 $
86 3 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 7,300 668,065,800 Rls. 21,900 $
87 2 1395 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 99,967 665,124,300 Rls. 21,950 $
88 8 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 6,820 650,132,160 Rls. 20,460 $
89 5 1395 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 203,070 649,610,498 Rls. 20,945 $
90 12 1395 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,500 648,320,000 Rls. 20,000 $
91 8 1395 بيله سوار آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,600 646,750,980 Rls. 20,340 $
92 12 1395 بيله سوار آذربايجان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 9,950 645,078,400 Rls. 19,900 $
93 3 1395 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 13,184 643,316,700 Rls. 21,126 $
94 2 1395 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 7,825 638,213,450 Rls. 21,050 $
95 6 1395 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 10,205 636,104,470 Rls. 20,410 $
96 12 1395 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 98,000 635,147,800 Rls. 19,600 $
97 8 1395 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 23,300 627,028,164 Rls. 19,572 $
98 12 1395 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,640 623,062,785 Rls. 19,231 $
99 3 1395 بيله سوار آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,184 617,059,956 Rls. 20,268 $
100 5 1395 بيله سوار آذربايجان 28301000 سولفور سديم 26,400 612,889,200 Rls. 19,800 $
مجموع کل
377,860,105,428 ريال
مجموع کل
12,067,701 دلار