آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,389,165 95,158,532,991 Rls. 2,936,195 $
2 10 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,227,941 52,153,243,019 Rls. 1,612,516 $
3 8 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,418,499 48,744,668,182 Rls. 1,533,618 $
4 2 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,528,294 47,102,458,700 Rls. 1,553,422 $
5 12 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,463,000 41,782,847,243 Rls. 1,289,345 $
6 10 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,527,500 41,348,866,026 Rls. 1,278,386 $
7 9 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,571,813 41,286,953,766 Rls. 1,285,906 $
8 10 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,187,041 41,075,537,116 Rls. 1,269,845 $
9 1 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,855,495 40,854,604,320 Rls. 1,349,415 $
10 12 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,519,651 40,826,891,210 Rls. 1,259,825 $
11 1 1395 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,537,898 38,391,062,951 Rls. 1,268,948 $
12 2 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,641,494 38,343,870,026 Rls. 1,265,134 $
13 8 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,233,463 35,449,280,900 Rls. 1,116,731 $
14 5 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,201,160 34,928,517,890 Rls. 1,127,401 $
15 3 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,680,242 34,881,888,228 Rls. 1,146,176 $
16 9 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,491,674 34,809,776,640 Rls. 1,083,864 $
17 3 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 33,345,600 34,125,983,550 Rls. 1,120,419 $
18 8 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 45,470,300 33,329,005,288 Rls. 1,049,209 $
19 7 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,092,600 33,072,486,900 Rls. 1,051,203 $
20 1 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 542,832 32,853,918,932 Rls. 827,430 $
21 7 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,171,587 31,533,406,604 Rls. 1,002,180 $
22 5 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,795,658 30,861,877,199 Rls. 995,843 $
23 6 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,839,000 30,727,204,470 Rls. 984,220 $
24 5 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,368,000 30,080,862,765 Rls. 970,990 $
25 6 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,833,981 29,323,079,072 Rls. 940,744 $
26 11 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,753,278 28,375,390,748 Rls. 876,639 $
27 2 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,159,400 25,641,190,424 Rls. 845,742 $
28 3 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,675,139 25,493,030,974 Rls. 837,569 $
29 7 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,611,910 25,353,796,550 Rls. 805,955 $
30 5 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,574,750 24,396,155,750 Rls. 787,375 $
31 1 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,683,050 24,041,789,630 Rls. 794,473 $
32 12 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,743,738 21,433,272,020 Rls. 661,420 $
33 1 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,846,180 20,920,428,172 Rls. 691,188 $
34 4 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,708,500 20,104,798,409 Rls. 654,707 $
35 2 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,274,861 19,318,681,070 Rls. 637,430 $
36 4 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,637,600 18,173,241,234 Rls. 591,600 $
37 6 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,151,947 17,959,978,331 Rls. 575,973 $
38 4 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,155,251 17,669,548,750 Rls. 577,625 $
39 4 1395 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,102,205 16,941,618,080 Rls. 551,102 $
40 9 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,677,000 16,055,081,685 Rls. 500,310 $
41 12 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,939,500 13,299,450,984 Rls. 410,254 $
42 11 1395 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,679,500 11,749,479,492 Rls. 362,971 $
43 4 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 190,448 11,686,085,113 Rls. 380,898 $
44 3 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 171,924 10,469,315,862 Rls. 343,848 $
45 12 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 910,000 10,325,339,536 Rls. 318,499 $
46 2 1395 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 571,570 8,661,857,565 Rls. 285,615 $
47 11 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 992,079 7,859,939,400 Rls. 242,840 $
48 5 1395 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 500,000 7,727,500,000 Rls. 250,000 $
49 2 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 127,113 7,706,270,598 Rls. 254,172 $
50 3 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 280,000 5,971,106,652 Rls. 196,000 $
51 5 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 112,277 5,868,050,476 Rls. 189,562 $
52 8 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 103,723 5,622,733,416 Rls. 177,088 $
53 10 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 482,659 5,448,093,848 Rls. 168,538 $
54 3 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 505,710 5,389,567,870 Rls. 176,996 $
55 10 1395 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 55,427 5,369,188,398 Rls. 166,014 $
56 9 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 274,300 5,258,122,368 Rls. 163,776 $
57 12 1395 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 615,867 5,195,159,968 Rls. 160,248 $
58 7 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 94,364 5,080,387,200 Rls. 161,280 $
59 12 1395 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 311,440 5,047,819,520 Rls. 155,720 $
60 10 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 90,898 4,958,923,368 Rls. 153,441 $
61 7 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 160,798 4,762,420,020 Rls. 151,498 $
62 12 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 292,210 4,676,652,726 Rls. 144,323 $
63 9 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 389,680 4,384,978,437 Rls. 136,387 $
64 6 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 387,725 4,244,347,715 Rls. 135,703 $
65 7 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 364,070 4,000,839,726 Rls. 127,423 $
66 11 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 218,000 3,942,729,360 Rls. 121,820 $
67 11 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,122 3,909,433,080 Rls. 120,792 $
68 4 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,863 3,654,040,465 Rls. 119,286 $
69 8 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 48,977 3,112,354,908 Rls. 97,954 $
70 6 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 58,231 3,066,390,600 Rls. 98,280 $
71 11 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 265,699 3,012,012,735 Rls. 92,994 $
72 6 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 120,000 2,620,296,000 Rls. 84,000 $
73 11 1395 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 26,015 2,525,926,425 Rls. 78,045 $
74 9 1395 بيرجند افغانستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 26,109 2,513,591,757 Rls. 78,327 $
75 6 1395 بيرجند افغانستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 71,551 2,356,172,260 Rls. 75,676 $
76 2 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 46,846 2,353,162,256 Rls. 77,654 $
77 1 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,307 2,184,201,920 Rls. 72,172 $
78 8 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 217,000 1,977,175,060 Rls. 62,300 $
79 9 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 34,869 1,888,472,256 Rls. 58,816 $
80 12 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 28,425 1,842,849,600 Rls. 56,850 $
81 12 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 27,700 1,795,846,400 Rls. 55,400 $
82 2 1395 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 53,488 1,540,743,297 Rls. 50,803 $
83 4 1395 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,040 1,513,619,600 Rls. 49,040 $
84 5 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,132 1,493,125,744 Rls. 48,264 $
85 3 1395 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 51,612 1,492,813,253 Rls. 49,031 $
86 1 1395 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 51,594 1,483,883,050 Rls. 49,015 $
87 1 1395 بيرجند افغانستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 11,879 1,439,022,060 Rls. 47,516 $
88 12 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 25,416 1,406,269,358 Rls. 43,394 $
89 9 1395 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 21,805 1,397,133,570 Rls. 43,610 $
90 2 1395 بيرجند افغانستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 11,210 1,359,925,960 Rls. 44,826 $
91 2 1395 بيرجند افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 52,503 1,352,271,812 Rls. 44,613 $
92 5 1395 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 68,700 1,166,615,485 Rls. 37,553 $
93 3 1395 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,416 1,164,294,690 Rls. 38,337 $
94 9 1395 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 36,972 1,130,463,372 Rls. 35,122 $
95 4 1395 بيرجند افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 20,400 1,123,264,800 Rls. 36,720 $
96 4 1395 بيرجند افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 39,974 1,106,865,150 Rls. 36,255 $
97 2 1395 بيرجند افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,050 1,106,793,753 Rls. 36,495 $
98 12 1395 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 35,723 1,100,036,960 Rls. 33,935 $
99 7 1395 بيرجند افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 35,224 942,839,703 Rls. 29,939 $
100 2 1395 بيرجند افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 17,216 939,245,601 Rls. 30,971 $
مجموع کل
1,552,702,338,373 ريال
مجموع کل
49,256,972 دلار