آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 98,500 15,914,570,000 Rls. 492,500 $
2 6 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 83,500 13,023,937,500 Rls. 417,500 $
3 9 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 78,000 12,520,560,000 Rls. 390,000 $
4 8 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 50,000 7,938,000,000 Rls. 250,000 $
5 11 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 26,000 4,207,320,000 Rls. 130,000 $
6 7 1395 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 19,000 2,988,795,000 Rls. 95,000 $
7 10 1395 بندر لنگه قطر 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 9,000 1,160,136,000 Rls. 36,000 $
8 9 1395 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 442,485 284,005,350 Rls. 8,850 $
9 1 1395 بندر لنگه قطر 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 600 108,936,000 Rls. 3,598 $
10 3 1395 بندر لنگه قطر 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 1,425 10,853,016 Rls. 356 $
مجموع کل
58,157,112,866 ريال
مجموع کل
1,823,804 دلار
[1]