آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 4,306,500 324,048,207,132 Rls. 10,012,613 $
2 12 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,861,000 291,064,573,800 Rls. 8,976,825 $
3 12 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 159,088,052 253,867,566,258 Rls. 7,834,329 $
4 2 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 136,300,000 220,537,352,000 Rls. 7,273,000 $
5 9 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 183,497,000 213,455,712,897 Rls. 6,647,119 $
6 8 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 182,350,349 210,745,608,888 Rls. 6,626,118 $
7 11 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 96,496,056 194,047,286,010 Rls. 5,995,905 $
8 3 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 120,704,744 180,114,671,569 Rls. 5,922,647 $
9 10 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 113,500,000 177,478,576,800 Rls. 5,492,500 $
10 5 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 148,989,097 167,159,032,630 Rls. 5,404,930 $
11 7 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 138,000,000 153,985,591,800 Rls. 4,890,800 $
12 12 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,980,000 149,120,089,409 Rls. 4,603,502 $
13 1 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 124,000,000 112,161,675,000 Rls. 3,705,000 $
14 10 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,673,000 94,972,176,486 Rls. 2,934,954 $
15 9 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,673,000 94,162,129,182 Rls. 2,934,954 $
16 8 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,673,000 93,190,659,408 Rls. 2,934,954 $
17 4 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 39,700,000 85,565,410,000 Rls. 2,779,000 $
18 4 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 93,700,000 80,521,728,000 Rls. 2,623,600 $
19 10 1395 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 89,596,269 78,312,960,400 Rls. 2,419,100 $
20 2 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 82,650,000 75,166,672,500 Rls. 2,479,500 $
21 11 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 51,500,000 67,186,425,000 Rls. 2,075,000 $
22 1 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 26,500,000 56,108,185,000 Rls. 1,855,000 $
23 7 1395 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,000,000 54,133,975,000 Rls. 1,715,000 $
24 6 1395 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 65,800,000 47,241,707,000 Rls. 1,515,600 $
25 3 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 42,500,000 45,347,925,000 Rls. 1,487,500 $
26 7 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 35,000,000 38,539,725,000 Rls. 1,225,000 $
27 12 1395 بندر امام خميني چين 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,600,000 36,970,682,000 Rls. 1,141,000 $
28 8 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 19,500,000 35,111,632,500 Rls. 1,102,500 $
29 12 1395 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 34,525,956 34,679,990,208 Rls. 1,070,304 $
30 2 1395 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,000,000 29,113,920,000 Rls. 960,000 $
31 9 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 24,500,000 27,633,795,000 Rls. 857,500 $
32 5 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 25,000,000 27,046,250,000 Rls. 875,000 $
33 6 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 24,000,000 26,153,400,000 Rls. 840,000 $
34 10 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 20,000,000 22,658,300,000 Rls. 700,000 $
35 12 1395 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,250,000 13,608,840,000 Rls. 420,000 $
36 12 1395 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 24,500,000 7,941,920,000 Rls. 245,000 $
37 10 1395 بندر امام خميني چين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 4,363,200,000 Rls. 135,000 $
38 11 1395 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,482,977 3,840,474,643 Rls. 118,637 $
39 12 1395 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,000,000 3,014,688,000 Rls. 93,000 $
مجموع کل
3,830,372,714,520 ريال
مجموع کل
120,922,391 دلار
[1]