آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 95,250,000 575,262,132,000 Rls. 18,282,000 $
2 5 1395 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 25,000,000 154,770,000,000 Rls. 5,000,000 $
3 2 1395 بندر امام خميني هند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,000,000 115,742,995,500 Rls. 3,816,500 $
4 12 1395 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 15,000,000 109,890,240,000 Rls. 3,390,000 $
5 9 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 20,450,647 104,818,748,953 Rls. 3,272,103 $
6 2 1395 بندر امام خميني هند 29023000 تولوئن 5,009,200 90,809,784,495 Rls. 2,998,507 $
7 6 1395 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 5,000,000 62,142,000,000 Rls. 2,000,000 $
8 2 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 5,351,327 48,643,967,501 Rls. 1,605,398 $
9 10 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 9,042,072 44,282,878,736 Rls. 1,371,182 $
10 12 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 7,800,000 40,465,152,000 Rls. 1,248,000 $
11 6 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 7,800,000 38,944,032,000 Rls. 1,248,000 $
12 8 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 7,107,946 36,133,005,987 Rls. 1,137,976 $
13 12 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 5,950,000 30,852,864,000 Rls. 952,000 $
14 1 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 2,800,000 25,439,400,000 Rls. 840,000 $
15 11 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 3,770,832 19,535,319,207 Rls. 603,333 $
16 7 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 3,800,000 19,191,520,000 Rls. 608,000 $
17 3 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 2,750,000 13,411,200,000 Rls. 440,000 $
18 6 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 700,320 8,106,837,144 Rls. 259,112 $
19 12 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 559,098 6,340,983,192 Rls. 195,680 $
20 8 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 369,846 4,115,994,462 Rls. 129,446 $
21 7 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 322,000 3,551,965,900 Rls. 112,700 $
22 12 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 232,956 2,643,006,144 Rls. 81,534 $
23 10 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 138,000 1,563,664,200 Rls. 48,300 $
24 11 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 135,920 1,540,333,788 Rls. 47,572 $
25 9 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 66,800 749,796,600 Rls. 23,380 $
مجموع کل
1,558,947,821,809 ريال
مجموع کل
49,710,723 دلار
[1]