آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 76,274,990 647,363,587,733 Rls. 21,357,059 $
2 9 1395 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 28,948,220 260,113,632,591 Rls. 8,105,501 $
3 8 1395 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 28,457,770 253,366,127,280 Rls. 7,968,240 $
4 11 1395 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,069,900 181,956,121,788 Rls. 5,619,572 $
5 12 1395 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 181,479,200,000 Rls. 5,600,000 $
6 10 1395 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,965,750 180,831,789,600 Rls. 5,590,200 $
7 5 1395 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,020,940 174,034,016,835 Rls. 5,605,863 $
8 4 1395 بندر امام خميني مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 27,711,000,000 Rls. 900,000 $
مجموع کل
1,906,855,475,827 ريال
مجموع کل
60,746,435 دلار
[1]