آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني مالزي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,000,000 794,924,601,600 Rls. 24,522,600 $
2 12 1395 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 35,000,000 181,451,200,000 Rls. 5,600,000 $
3 10 1395 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 34,500,000 178,704,480,000 Rls. 5,520,000 $
4 9 1395 بندر امام خميني مالزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,880,460 89,159,029,680 Rls. 2,766,680 $
5 12 1395 بندر امام خميني مالزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,780,100 43,374,436,196 Rls. 1,338,428 $
مجموع کل
1,287,613,747,476 ريال
مجموع کل
39,747,708 دلار
[1]