آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 90,000,000 70,846,875,000 Rls. 2,250,000 $
2 6 1395 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,000,000 43,129,140,000 Rls. 1,380,000 $
3 4 1395 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 41,667,750,000 Rls. 1,350,000 $
4 11 1395 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 43,500,000 32,380,182,000 Rls. 1,000,500 $
5 11 1395 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,010,000 8,621,122,320 Rls. 266,380 $
6 11 1395 بندر امام خميني قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 34,630 5,603,999,750 Rls. 173,150 $
7 5 1395 بندر امام خميني قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 14,520 175,220,605 Rls. 5,677 $
8 5 1395 بندر امام خميني قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 8,792 110,002,860 Rls. 3,564 $
مجموع کل
202,534,292,535 ريال
مجموع کل
6,429,271 دلار
[1]