آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 بندر امام خميني عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 42,625,430 361,180,383,435 Rls. 11,935,121 $
2 1 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 28,930,640 245,018,243,260 Rls. 8,100,580 $
3 10 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,088,833 191,010,864,152 Rls. 5,904,874 $
4 7 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,557,570 190,530,127,800 Rls. 6,036,120 $
5 2 1395 بندر امام خميني عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 21,955,321 186,570,174,010 Rls. 6,147,490 $
6 6 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,025,000 184,186,569,000 Rls. 5,887,000 $
7 11 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,424,340 176,027,247,475 Rls. 5,438,815 $
8 4 1395 بندر امام خميني عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 18,500,000 158,145,400,000 Rls. 5,180,000 $
9 6 1395 بندر امام خميني عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 10,145,350 89,058,747,120 Rls. 2,840,880 $
10 5 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 17,751,981 87,977,480,225 Rls. 2,840,317 $
11 9 1395 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,513,769 85,344,005,040 Rls. 2,663,920 $
12 1 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 6,700,000 60,852,750,000 Rls. 2,010,000 $
13 8 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 10,250,000 52,155,672,000 Rls. 1,640,000 $
14 2 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 5,011,973 45,584,283,720 Rls. 1,503,592 $
15 3 1395 بندر امام خميني عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 5,152,740 43,816,864,160 Rls. 1,442,768 $
16 10 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 8,232,127 42,605,665,712 Rls. 1,317,140 $
17 6 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 6,166,909 30,785,919,335 Rls. 986,705 $
18 4 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 5,519,957 27,178,806,047 Rls. 883,193 $
19 7 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 5,350,000 26,726,200,000 Rls. 856,000 $
20 9 1395 بندر امام خميني عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,352,000 26,037,867,216 Rls. 811,376 $
21 6 1395 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 26,250,000 25,857,365,625 Rls. 853,125 $
22 3 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,800,000 25,510,800,000 Rls. 840,000 $
23 5 1395 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 18,000,000 16,742,460,000 Rls. 540,000 $
24 12 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,512,566 13,021,940,312 Rls. 402,011 $
25 9 1395 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,534,780 13,014,986,415 Rls. 405,565 $
26 8 1395 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,000,000 9,558,900,000 Rls. 300,000 $
27 10 1395 بندر امام خميني عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,959,500 7,112,696,480 Rls. 220,502 $
28 11 1395 بندر امام خميني عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,348,000 2,888,983,896 Rls. 89,224 $
مجموع کل
2,424,501,402,435 ريال
مجموع کل
78,076,318 دلار
[1]