آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 بندر امام خميني سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,249,430 183,583,749,360 Rls. 5,669,840 $
2 12 1395 بندر امام خميني سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 181,479,200,000 Rls. 5,600,000 $
مجموع کل
365,062,949,360 ريال
مجموع کل
11,269,840 دلار
[1]