آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,676,664 53,252,345,084 Rls. 1,646,233 $
2 4 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,300,000 13,086,760,000 Rls. 424,000 $
3 12 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,500,000 11,669,760,000 Rls. 360,000 $
4 8 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 195,000 7,949,250,000 Rls. 250,000 $
5 6 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 194,640 7,769,365,630 Rls. 249,538 $
مجموع کل
93,727,480,714 ريال
مجموع کل
2,929,771 دلار
[1]