آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 31,332,044 225,309,487,888 Rls. 6,955,714 $
2 3 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 764,000 44,196,090,352 Rls. 1,451,128 $
3 5 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 570,360 31,446,787,680 Rls. 1,015,920 $
4 4 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 459,200 28,067,776,910 Rls. 918,409 $
5 2 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 469,060 24,929,015,560 Rls. 822,920 $
6 1 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 326,700 19,788,219,000 Rls. 653,400 $
مجموع کل
373,737,377,390 ريال
مجموع کل
11,817,491 دلار
[1]