آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 80,624,000 1,054,633,755,984 Rls. 33,942,704 $
2 5 1395 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 65,000,000 847,056,210,000 Rls. 27,365,000 $
3 10 1395 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 62,781,000 826,894,088,172 Rls. 25,659,222 $
4 4 1395 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 65,000,000 623,514,667,750 Rls. 20,201,350 $
5 8 1395 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 53,206,050 473,031,579,890 Rls. 14,897,694 $
6 11 1395 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 52,184,025 472,858,236,774 Rls. 14,611,527 $
7 6 1395 بندر امام خميني تايوان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 51,847,419 455,107,226,560 Rls. 14,517,440 $
8 9 1395 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,397,861 443,863,489,491 Rls. 13,831,401 $
مجموع کل
5,196,959,254,621 ريال
مجموع کل
165,026,338 دلار
[1]