آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بندر امام خميني ايتاليا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,100,000 75,295,167,500 Rls. 2,439,500 $
2 5 1395 بندر امام خميني ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,750,000 63,224,504,500 Rls. 2,045,439 $
مجموع کل
138,519,672,000 ريال
مجموع کل
4,484,939 دلار
[1]