آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 210,340,000 2,732,503,622,550 Rls. 85,968,061 $
2 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 275,181,000 2,601,313,011,769 Rls. 85,523,502 $
3 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 169,007,000 2,216,628,638,553 Rls. 69,041,753 $
4 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 225,267,000 2,122,120,685,482 Rls. 70,010,730 $
5 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 218,113,000 2,080,747,318,070 Rls. 67,787,339 $
6 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 160,752,000 1,880,938,902,431 Rls. 59,704,329 $
7 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 137,073,000 1,790,393,754,276 Rls. 57,707,733 $
8 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 123,590,000 1,383,065,701,464 Rls. 44,285,736 $
9 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 126,310,000 1,122,529,521,646 Rls. 37,096,114 $
10 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 78,079,943 1,031,869,155,344 Rls. 31,888,450 $
11 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 76,755,505 654,714,836,499 Rls. 21,491,541 $
12 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 60,339,352 546,781,838,995 Rls. 16,895,017 $
13 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,218,770 382,701,309,370 Rls. 11,821,255 $
14 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 34,100,000 293,982,920,000 Rls. 9,548,000 $
15 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,112,170 262,519,111,400 Rls. 8,431,640 $
16 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 20,900,000 248,426,210,000 Rls. 8,206,000 $
17 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,900,000 205,632,840,000 Rls. 6,412,000 $
18 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 23,500,000 200,887,400,000 Rls. 6,580,000 $
19 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,116,839 170,823,347,805 Rls. 5,632,715 $
20 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 12,197,323 145,301,527,783 Rls. 4,790,929 $
21 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 11,681,852 138,983,733,697 Rls. 4,566,423 $
22 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 10,322,303 128,565,969,739 Rls. 4,182,652 $
23 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 22,500,000 118,359,664,000 Rls. 3,792,000 $
24 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,400,000 110,601,740,000 Rls. 3,480,000 $
25 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,485,836 90,828,885,090 Rls. 2,914,334 $
26 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,000,000 89,780,072,000 Rls. 2,771,000 $
27 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,021,392 83,325,159,318 Rls. 2,573,557 $
28 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,630,460 77,497,988,820 Rls. 2,416,526 $
29 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 8,514,568 77,277,149,390 Rls. 2,554,370 $
30 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,000,000 71,027,790,000 Rls. 2,210,000 $
31 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,797,936 70,637,539,015 Rls. 2,281,288 $
32 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,000,000 65,719,220,000 Rls. 2,030,000 $
33 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,000,000 63,192,450,000 Rls. 1,950,000 $
34 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,038,350 60,589,672,977 Rls. 1,926,573 $
35 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,600,000 57,554,832,000 Rls. 1,776,000 $
36 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 11,137,058 56,204,435,760 Rls. 1,781,928 $
37 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,250,000 54,992,600,000 Rls. 1,700,000 $
38 7 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,220,369 53,825,763,641 Rls. 1,709,381 $
39 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,457,887 53,339,823,124 Rls. 1,680,314 $
40 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 8,904,683 46,096,348,652 Rls. 1,424,749 $
41 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,700,000 43,901,124,000 Rls. 1,356,000 $
42 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,300,000 40,453,086,000 Rls. 1,334,000 $
43 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,714,457 39,565,333,581 Rls. 1,234,313 $
44 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,284,506 38,964,523,733 Rls. 1,285,351 $
45 6 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,264,121 36,377,840,527 Rls. 1,163,369 $
46 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 6,650,000 34,490,624,000 Rls. 1,064,000 $
47 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 14,075,214 34,306,576,290 Rls. 1,126,017 $
48 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,800,000 24,438,816,000 Rls. 768,000 $
49 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,729,646 23,586,816,478 Rls. 778,371 $
50 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,373,435 23,382,311,106 Rls. 755,389 $
51 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 4,170,948 21,596,845,424 Rls. 667,352 $
52 2 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,741,314 21,123,544,002 Rls. 696,526 $
53 1 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,000,000 19,362,240,000 Rls. 640,000 $
54 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,600,000 17,881,920,000 Rls. 576,000 $
55 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,348,795 15,278,332,392 Rls. 472,078 $
56 5 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,548,846 14,700,746,232 Rls. 474,908 $
57 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,550,000 12,562,320,000 Rls. 408,000 $
58 12 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 800,000 10,365,440,000 Rls. 320,000 $
59 4 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,000,000 9,852,800,000 Rls. 320,000 $
60 3 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 500,000 8,840,940,000 Rls. 290,000 $
61 8 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 725,600 8,077,685,070 Rls. 253,960 $
62 9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 570,860 6,411,136,935 Rls. 199,815 $
63 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 124,600 1,409,475,200 Rls. 43,610 $
64 10 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 1,472 103,123,200 Rls. 3,200 $
65 11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,130 68,935,320 Rls. 2,130 $
مجموع کل
24,149,385,026,150 ريال
مجموع کل
774,776,328 دلار
[1]