آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بندر امام خميني اردن 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 25,258,633 226,582,323,240 Rls. 7,072,520 $
2 10 1395 بندر امام خميني اردن 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,914,360 180,373,127,308 Rls. 5,576,021 $
3 5 1395 بندر امام خميني اردن 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,964,880 173,692,047,786 Rls. 5,590,166 $
4 8 1395 بندر امام خميني اردن 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,000,000 169,160,040,000 Rls. 5,320,000 $
5 1 1395 بندر امام خميني اردن 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 19,159,486 162,261,997,555 Rls. 5,364,565 $
مجموع کل
912,069,535,889 ريال
مجموع کل
28,923,272 دلار
[1]