آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,000 12,084,800,000 Rls. 384,000 $
2 9 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 220,000 11,298,432,000 Rls. 352,000 $
3 8 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 208,000 10,583,620,800 Rls. 332,800 $
4 11 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 6,294,283,200 Rls. 194,400 $
5 9 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,285,720,000 Rls. 196,000 $
6 10 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,500 6,240,903,200 Rls. 192,800 $
7 2 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 5,457,240,000 Rls. 180,000 $
8 8 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 52,000 4,054,840,650 Rls. 127,400 $
9 6 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 68,000 3,399,161,600 Rls. 108,800 $
10 12 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,150,835,200 Rls. 97,200 $
11 12 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,150,381,600 Rls. 97,200 $
12 7 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,088,666,000 Rls. 98,000 $
13 3 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,500 2,762,944,500 Rls. 90,750 $
14 2 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,122,890,000 Rls. 70,000 $
15 1 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,817,100,000 Rls. 60,000 $
16 6 1395 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 919,837,800 Rls. 29,400 $
17 12 1395 بناب فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 16,636 809,434,362 Rls. 24,981 $
مجموع کل
83,521,090,912 ريال
مجموع کل
2,635,731 دلار
[1]