آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 99,500 10,600,712,500 Rls. 348,250 $
2 11 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 119,500 9,401,365,643 Rls. 290,426 $
3 1 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 8,474,900,000 Rls. 280,000 $
4 4 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 74,750 8,034,818,750 Rls. 261,625 $
5 8 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 99,750 7,766,406,900 Rls. 244,388 $
6 5 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 79,500 7,318,720,500 Rls. 236,250 $
7 2 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,500 6,315,839,250 Rls. 208,250 $
8 12 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,299,337,600 Rls. 194,413 $
9 9 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,750 4,700,661,263 Rls. 146,388 $
10 12 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,151,612,800 Rls. 97,200 $
11 7 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,750 3,074,036,438 Rls. 97,388 $
12 10 1395 بناب تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,579,074,000 Rls. 49,000 $
13 4 1395 بناب تونس 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 229,425,000 Rls. 7,500 $
مجموع کل
76,946,910,644 ريال
مجموع کل
2,461,078 دلار
[1]