آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 571,200 44,998,796,870 Rls. 1,390,257 $
2 9 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 429,500 33,785,814,825 Rls. 1,052,275 $
3 8 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 337,500 26,299,262,850 Rls. 826,525 $
4 7 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 243,000 18,766,311,550 Rls. 595,350 $
5 10 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 194,500 15,383,902,800 Rls. 476,525 $
6 2 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 125,080 13,273,375,220 Rls. 437,780 $
7 12 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 108,000 8,503,678,080 Rls. 262,440 $
8 1 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 8,477,350,000 Rls. 280,000 $
9 7 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,000 3,316,896,000 Rls. 105,600 $
10 5 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,163,700,000 Rls. 70,000 $
11 3 1395 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,133,600,000 Rls. 70,000 $
12 9 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,060,064,000 Rls. 64,000 $
13 8 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,000 2,006,866,800 Rls. 63,150 $
14 8 1395 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,180 1,609,474,128 Rls. 50,544 $
15 2 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,080 1,005,158,880 Rls. 33,120 $
16 11 1395 بناب ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,150 880,311,124 Rls. 27,202 $
17 1 1395 بناب ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 94,940 574,102,180 Rls. 18,988 $
18 11 1395 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,423 554,621,250 Rls. 17,136 $
19 10 1395 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 543,883,200 Rls. 16,800 $
20 11 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 524,264,400 Rls. 16,200 $
21 8 1395 بناب ترکيه 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 10,500 239,394,960 Rls. 7,560 $
22 10 1395 بناب ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,930 202,637,088 Rls. 6,288 $
مجموع کل
187,303,466,205 ريال
مجموع کل
5,887,740 دلار
[1]