آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 163,000 12,917,968,000 Rls. 399,350 $
2 3 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 112,000 11,941,552,000 Rls. 392,000 $
3 7 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 10,824,443,000 Rls. 343,000 $
4 9 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 119,000 9,353,881,950 Rls. 291,550 $
5 11 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,000 8,271,386,050 Rls. 255,550 $
6 5 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 8,008,042,000 Rls. 259,000 $
7 8 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 7,794,430,000 Rls. 245,000 $
8 12 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,298,657,200 Rls. 194,400 $
9 9 1395 بناب برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 113,000 5,799,105,600 Rls. 180,800 $
10 4 1395 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,160,550,000 Rls. 70,000 $
11 8 1395 بناب برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,026,624,000 Rls. 64,000 $
12 7 1395 بناب برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,010,080,000 Rls. 32,000 $
13 7 1395 بناب برزيل 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,010,080,000 Rls. 32,000 $
14 10 1395 بناب برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,000 879,104,000 Rls. 27,200 $
15 11 1395 بناب برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 786,809,700 Rls. 24,300 $
مجموع کل
89,082,713,500 ريال
مجموع کل
2,810,150 دلار
[1]