آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 379,000 29,842,263,810 Rls. 920,970 $
2 2 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 255,000 27,063,109,500 Rls. 892,500 $
3 3 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 238,100 25,384,862,650 Rls. 833,350 $
4 9 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 297,500 23,417,849,700 Rls. 728,875 $
5 11 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 244,750 19,280,576,059 Rls. 595,672 $
6 8 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 232,000 18,083,981,650 Rls. 568,400 $
7 4 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 159,000 17,121,265,000 Rls. 556,500 $
8 10 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 179,000 14,191,772,000 Rls. 438,550 $
9 1 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 91,000 9,644,127,500 Rls. 318,500 $
10 6 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,815,527,100 Rls. 122,500 $
11 5 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 3,488,966,600 Rls. 112,700 $
12 7 1395 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 3,399,884,600 Rls. 107,800 $
13 6 1395 بناب امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,414,172,400 Rls. 45,200 $
14 6 1395 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,145,768,000 Rls. 36,800 $
15 8 1395 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,000 203,923,200 Rls. 6,400 $
مجموع کل
197,498,049,769 ريال
مجموع کل
6,284,717 دلار
[1]