آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,116,750 87,862,165,986 Rls. 2,714,530 $
2 10 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 922,500 73,096,803,252 Rls. 2,260,127 $
3 12 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 837,750 65,982,695,245 Rls. 2,036,176 $
4 9 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 751,750 59,156,372,101 Rls. 1,841,789 $
5 8 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 651,250 50,777,984,601 Rls. 1,595,563 $
6 1 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 253,750 26,894,818,125 Rls. 888,125 $
7 2 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 253,250 26,871,308,625 Rls. 886,375 $
8 12 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,250 13,964,835,780 Rls. 430,718 $
9 7 1395 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,750 13,723,377,938 Rls. 435,488 $
10 12 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 119,250 6,259,754,520 Rls. 193,185 $
11 12 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 5,251,910,400 Rls. 162,000 $
12 11 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 96,250 5,046,263,145 Rls. 155,925 $
13 9 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 77,500 3,975,310,800 Rls. 124,000 $
14 8 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,500 1,962,760,800 Rls. 61,600 $
15 2 1395 بناب الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,000 864,319,500 Rls. 28,500 $
مجموع کل
441,690,680,818 ريال
مجموع کل
13,814,101 دلار
[1]