آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 761,000 80,743,663,000 Rls. 2,663,500 $
2 9 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 665,000 52,290,288,750 Rls. 1,629,250 $
3 3 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 480,000 51,172,730,000 Rls. 1,680,000 $
4 4 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 460,100 49,324,075,500 Rls. 1,610,350 $
5 8 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 540,500 42,046,242,175 Rls. 1,324,225 $
6 9 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 715,000 36,733,320,000 Rls. 1,144,000 $
7 8 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 560,440 28,516,767,552 Rls. 896,704 $
8 5 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,000 24,677,044,000 Rls. 798,000 $
9 10 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 285,000 22,593,483,500 Rls. 698,250 $
10 7 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 280,000 21,616,840,000 Rls. 686,174 $
11 1 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 200,000 21,185,850,000 Rls. 700,000 $
12 11 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 250,000 19,691,602,550 Rls. 608,300 $
13 12 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 239,250 18,838,367,843 Rls. 581,378 $
14 7 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,000 12,095,168,000 Rls. 384,000 $
15 10 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 195,000 10,092,432,000 Rls. 312,000 $
16 11 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 7,328,213,600 Rls. 226,400 $
17 2 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 6,366,810,000 Rls. 210,000 $
18 4 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,586,700,000 Rls. 150,000 $
19 12 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,198,813,200 Rls. 129,600 $
20 3 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,654,000,000 Rls. 120,042 $
21 12 1395 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,150,835,200 Rls. 97,200 $
22 12 1395 بناب اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,100,816,000 Rls. 64,800 $
مجموع کل
523,004,062,870 ريال
مجموع کل
16,714,173 دلار
[1]