آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,450,000 8,910,030,000 Rls. 290,000 $
2 10 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,250,500 8,700,201,194 Rls. 269,236 $
3 9 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,240,500 8,582,243,079 Rls. 266,709 $
4 2 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 579,500 8,431,687,680 Rls. 278,160 $
5 3 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,160,000 7,078,172,800 Rls. 232,000 $
6 1 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 319,000 4,635,832,800 Rls. 153,120 $
7 5 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 3,096,285,000 Rls. 99,972 $
8 9 1395 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 57,255 2,692,991,664 Rls. 83,952 $
9 11 1395 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 63,361 2,479,882,053 Rls. 76,607 $
10 8 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 200,000 1,368,690,000 Rls. 43,000 $
11 6 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 150,000 932,770,000 Rls. 30,000 $
12 12 1395 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 821,551,104 Rls. 25,344 $
13 10 1395 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 819,827,712 Rls. 25,344 $
14 12 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,000 794,192,000 Rls. 24,500 $
15 11 1395 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 99,000 704,953,700 Rls. 21,780 $
16 4 1395 بجنورد عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 24,000 51,727,200 Rls. 1,680 $
17 3 1395 بجنورد عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 21,015 44,844,906 Rls. 1,471 $
مجموع کل
60,145,882,892 ريال
مجموع کل
1,922,875 دلار
[1]