آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 456,000 16,577,150,640 Rls. 543,657 $
2 11 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 605,770 11,763,597,222 Rls. 363,458 $
3 10 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 581,608 11,302,905,936 Rls. 349,548 $
4 8 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 264,000 8,588,601,480 Rls. 270,258 $
5 6 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 216,000 8,077,578,600 Rls. 258,120 $
6 11 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 168,000 5,566,810,440 Rls. 171,960 $
7 9 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 278,600 5,363,783,370 Rls. 167,160 $
8 10 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 144,000 4,763,364,000 Rls. 147,360 $
9 9 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 144,000 4,733,786,160 Rls. 147,360 $
10 2 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 120,000 4,704,683,895 Rls. 155,347 $
11 6 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 234,470 4,396,862,178 Rls. 140,682 $
12 8 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 207,490 3,953,906,622 Rls. 124,494 $
13 12 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 179,080 3,481,332,816 Rls. 107,448 $
14 5 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 96,000 3,402,903,360 Rls. 109,920 $
15 7 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 72,000 2,602,218,600 Rls. 82,440 $
16 2 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 122,000 2,218,157,028 Rls. 73,200 $
17 5 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 118,080 2,197,678,914 Rls. 70,848 $
18 1 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 48,000 1,881,879,615 Rls. 62,139 $
19 12 1395 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 48,000 1,586,524,320 Rls. 48,960 $
20 7 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 66,410 1,253,074,110 Rls. 39,846 $
21 3 1395 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 66,060 1,205,329,980 Rls. 39,579 $
22 12 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 47,120 916,210,704 Rls. 28,272 $
23 11 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 46,600 904,866,360 Rls. 27,960 $
24 9 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 23,430 451,135,278 Rls. 14,058 $
25 10 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 23,090 447,761,280 Rls. 13,854 $
26 9 1395 بجنورد ترکيه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 50,000 435,051,000 Rls. 13,500 $
27 6 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 20,680 386,323,080 Rls. 12,408 $
28 6 1395 بجنورد ترکيه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 25,000 211,187,250 Rls. 6,750 $
29 8 1395 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 7,570 56,502,480 Rls. 1,770 $
مجموع کل
113,431,166,718 ريال
مجموع کل
3,592,356 دلار
[1]