آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 14,475,500 108,975,929,856 Rls. 3,368,983 $
2 5 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 12,941,500 80,167,597,100 Rls. 2,588,286 $
3 11 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,701,000 76,059,209,117 Rls. 2,349,887 $
4 3 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,154,500 74,215,905,600 Rls. 2,433,880 $
5 9 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,934,000 73,245,253,425 Rls. 2,281,793 $
6 8 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,142,500 72,484,022,905 Rls. 2,278,802 $
7 4 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,869,000 66,570,650,700 Rls. 2,173,800 $
8 12 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,905,500 60,041,538,262 Rls. 1,852,972 $
9 6 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,749,000 29,253,951,152 Rls. 938,448 $
10 10 1395 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 435,418 21,230,631,660 Rls. 656,645 $
11 7 1395 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,984,500 19,750,296,582 Rls. 628,320 $
12 11 1395 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 242,056 12,231,061,344 Rls. 377,856 $
13 9 1395 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 199,076 10,154,667,978 Rls. 315,948 $
14 2 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,364,860 7,635,655,087 Rls. 251,844 $
15 1 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,677,510 6,061,831,151 Rls. 200,315 $
16 3 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,556,220 5,979,714,842 Rls. 196,545 $
17 6 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,187,160 4,793,909,162 Rls. 153,616 $
18 5 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,412,780 4,102,547,475 Rls. 132,387 $
19 12 1395 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,986 3,442,843,416 Rls. 106,248 $
20 11 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,068,580 2,979,735,283 Rls. 92,057 $
21 7 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,087,370 2,916,500,900 Rls. 92,622 $
22 8 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,891,240 2,756,652,149 Rls. 86,737 $
23 12 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,326,080 2,261,156,273 Rls. 69,784 $
24 4 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,358,920 2,176,459,025 Rls. 70,768 $
25 9 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,456,200 1,402,102,938 Rls. 43,687 $
26 10 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,016,180 986,779,765 Rls. 30,485 $
27 12 1395 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,860 25,154,816 Rls. 776 $
مجموع کل
751,901,757,963 ريال
مجموع کل
23,773,491 دلار
[1]