آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 8,205,791 119,434,018,135 Rls. 3,692,129 $
2 11 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,762,398 113,068,126,797 Rls. 3,493,082 $
3 1 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,950,530 108,246,209,962 Rls. 3,577,738 $
4 9 1395 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 11,826,115 96,772,608,894 Rls. 3,015,559 $
5 9 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,572,373 94,967,916,057 Rls. 2,957,547 $
6 12 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,465,246 94,275,470,011 Rls. 2,909,330 $
7 10 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,460,397 85,228,278,428 Rls. 2,634,765 $
8 9 1395 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 957,590 83,082,404,538 Rls. 2,585,709 $
9 2 1395 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,081,430 82,231,496,677 Rls. 2,712,249 $
10 11 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,125,905 75,381,289,980 Rls. 2,328,957 $
11 1 1395 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 8,887,975 75,325,892,405 Rls. 2,488,633 $
12 8 1395 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,122,414 74,830,353,554 Rls. 2,351,228 $
13 11 1395 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 455,500 69,294,693,930 Rls. 2,140,850 $
14 1 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,481,430 65,977,250,758 Rls. 2,180,729 $
15 5 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 684,239 63,573,411,180 Rls. 2,052,280 $
16 2 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,943,727 62,378,565,232 Rls. 2,057,412 $
17 10 1395 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 404,045 61,347,033,928 Rls. 1,896,272 $
18 3 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 566,591 60,276,542,282 Rls. 1,979,129 $
19 12 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 4,623,564 59,933,080,956 Rls. 1,849,415 $
20 6 1395 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,182,044 59,242,494,998 Rls. 1,896,836 $
21 12 1395 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 603,154 58,635,963,360 Rls. 1,809,452 $
22 12 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 483,301 54,809,246,020 Rls. 1,691,328 $
23 8 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 559,274 53,349,177,846 Rls. 1,677,652 $
24 9 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,086,053 52,371,886,419 Rls. 1,629,749 $
25 9 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 542,724 52,258,905,657 Rls. 1,628,036 $
26 5 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 461,577 50,052,870,369 Rls. 1,615,520 $
27 10 1395 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 558,025 48,697,468,868 Rls. 1,506,634 $
28 1 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 4,022,013 48,675,291,652 Rls. 1,608,804 $
29 4 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 442,795 47,599,417,624 Rls. 1,549,669 $
30 7 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 501,506 47,359,277,658 Rls. 1,504,485 $
31 12 1395 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 306,750 46,805,548,640 Rls. 1,444,425 $
32 9 1395 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,525,111 46,492,762,854 Rls. 1,448,017 $
33 2 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 506,437 45,992,725,983 Rls. 1,516,715 $
34 2 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 505,537 45,982,416,189 Rls. 1,516,531 $
35 6 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 487,096 45,679,500,186 Rls. 1,461,288 $
36 9 1395 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,671,882 45,480,535,254 Rls. 1,415,259 $
37 10 1395 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,335,726 44,873,203,882 Rls. 1,387,315 $
38 11 1395 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 465,241 44,675,100,876 Rls. 1,380,209 $
39 2 1395 باشماق عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,199,856 44,564,776,097 Rls. 1,470,003 $
40 2 1395 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 489,768 44,543,304,540 Rls. 1,469,224 $
41 10 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 461,558 44,287,446,694 Rls. 1,369,460 $
42 12 1395 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 430,449 41,861,849,952 Rls. 1,291,347 $
43 2 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 458,017 41,655,050,469 Rls. 1,373,833 $
44 8 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 448,792 41,284,598,292 Rls. 1,297,500 $
45 10 1395 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,105,783 41,273,813,009 Rls. 1,276,247 $
46 2 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 384,855 40,844,213,259 Rls. 1,346,922 $
47 1 1395 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 6,519,662 39,459,824,757 Rls. 1,303,928 $
48 8 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,720,552 38,994,628,288 Rls. 1,224,127 $
49 9 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 397,561 38,293,026,120 Rls. 1,192,651 $
50 3 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,174,624 37,994,701,756 Rls. 1,247,012 $
51 7 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 401,821 37,605,933,272 Rls. 1,194,254 $
52 10 1395 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 403,209 37,248,185,694 Rls. 1,151,375 $
53 12 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 384,268 37,034,365,109 Rls. 1,142,809 $
54 7 1395 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 429,894 36,575,903,693 Rls. 1,160,713 $
55 8 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,964,663 36,238,381,337 Rls. 1,141,828 $
56 3 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 389,257 35,546,127,111 Rls. 1,167,534 $
57 10 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 361,342 34,888,693,943 Rls. 1,079,336 $
58 8 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 367,590 34,586,659,980 Rls. 1,087,260 $
59 3 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 377,500 34,490,515,119 Rls. 1,132,225 $
60 1 1395 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 7,176,120 32,583,874,327 Rls. 1,076,418 $
61 4 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,489,845 32,191,117,653 Rls. 1,046,955 $
62 9 1395 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 3,572,678 32,113,158,054 Rls. 1,000,270 $
63 12 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 327,145 31,802,373,150 Rls. 981,435 $
64 5 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,415,696 31,733,563,719 Rls. 1,024,670 $
65 1 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 297,342 31,450,815,732 Rls. 1,039,422 $
66 6 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 337,774 31,304,331,506 Rls. 1,003,486 $
67 9 1395 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 205,100 30,942,084,810 Rls. 963,874 $
68 4 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 333,390 30,720,096,660 Rls. 1,000,170 $
69 8 1395 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 348,690 29,952,111,906 Rls. 941,463 $
70 5 1395 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,561,010 29,753,328,548 Rls. 960,021 $
71 9 1395 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 324,566 29,285,645,202 Rls. 911,710 $
72 2 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 321,950 29,277,791,580 Rls. 965,813 $
73 7 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,093,347 29,230,719,979 Rls. 928,266 $
74 5 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 313,129 29,089,449,546 Rls. 939,226 $
75 4 1395 باشماق عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 350,606 28,980,969,535 Rls. 938,959 $
76 8 1395 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 329,436 28,970,366,459 Rls. 912,247 $
77 11 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 295,385 28,656,396,831 Rls. 885,315 $
78 11 1395 باشماق عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 34,860 28,206,528,500 Rls. 871,500 $
79 7 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,854,676 27,979,022,978 Rls. 886,578 $
80 10 1395 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 317,971 27,780,988,854 Rls. 858,522 $
81 5 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 292,490 27,174,474,780 Rls. 877,470 $
82 6 1395 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 290,667 27,160,208,019 Rls. 872,001 $
83 3 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,730,289 26,082,449,027 Rls. 857,960 $
84 4 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 282,063 26,062,484,375 Rls. 850,196 $
85 1 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 282,565 25,657,832,163 Rls. 847,695 $
86 4 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 275,550 25,393,741,155 Rls. 826,650 $
87 12 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 260,631 25,085,588,135 Rls. 774,165 $
88 3 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 274,480 25,069,810,755 Rls. 823,340 $
89 12 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,716,217 25,038,756,464 Rls. 772,299 $
90 2 1395 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,946,701 25,009,153,459 Rls. 825,073 $
91 3 1395 باشماق عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 149,986 24,725,470,924 Rls. 811,954 $
92 7 1395 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 274,200 24,623,204,301 Rls. 782,507 $
93 5 1395 باشماق عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 288,794 24,566,393,105 Rls. 794,184 $
94 7 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 259,239 24,476,348,211 Rls. 777,465 $
95 11 1395 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,331,545 24,148,081,457 Rls. 746,096 $
96 10 1395 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,446,534 23,741,947,924 Rls. 733,997 $
97 11 1395 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,894,167 23,418,787,487 Rls. 723,544 $
98 6 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 249,140 23,322,126,960 Rls. 747,420 $
99 5 1395 باشماق عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,086,105 23,308,045,278 Rls. 752,434 $
100 2 1395 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 258,522 23,266,454,232 Rls. 767,410 $
مجموع کل
4,433,266,530,270 ريال
مجموع کل
140,810,703 دلار