آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 451,144 6,717,633,874 Rls. 215,029 $
2 2 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 246,675 6,665,410,780 Rls. 219,788 $
3 1 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 247,455 6,621,043,254 Rls. 219,787 $
4 4 1395 بازرگان گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 68,000 4,173,860,000 Rls. 136,000 $
5 8 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 198,700 3,417,383,394 Rls. 107,694 $
6 10 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 244,200 3,395,228,564 Rls. 104,993 $
7 3 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 105,225 2,535,439,782 Rls. 83,463 $
8 5 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 201,950 2,470,576,895 Rls. 79,755 $
9 4 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 204,758 2,261,313,061 Rls. 73,519 $
10 5 1395 بازرگان گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,900 1,389,834,600 Rls. 44,900 $
11 3 1395 بازرگان گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,500 1,373,850,000 Rls. 45,000 $
12 6 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 89,700 1,210,627,500 Rls. 38,750 $
13 9 1395 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 68,370 1,163,940,570 Rls. 36,270 $
14 4 1395 بازرگان گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 6,200 1,148,178,000 Rls. 37,200 $
15 3 1395 بازرگان گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 13,209 969,037,501 Rls. 31,929 $
16 1 1395 بازرگان گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,000 932,470,000 Rls. 30,800 $
17 9 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 67,275 932,050,410 Rls. 29,063 $
18 3 1395 بازرگان گرجستان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 6,338 911,100,000 Rls. 30,000 $
19 7 1395 بازرگان گرجستان 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 39,000 858,885,300 Rls. 27,300 $
20 8 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 9,000 858,114,300 Rls. 27,000 $
21 3 1395 بازرگان گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 21,900 844,296,000 Rls. 27,700 $
22 12 1395 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,015 840,955,349 Rls. 25,936 $
23 10 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 8,500 822,834,600 Rls. 25,500 $
24 5 1395 بازرگان گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 8,083 774,510,660 Rls. 24,948 $
25 12 1395 بازرگان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 24,000 754,085,760 Rls. 23,280 $
26 8 1395 بازرگان گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 15,500 736,234,500 Rls. 23,250 $
27 7 1395 بازرگان گرجستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 3,900 736,187,400 Rls. 23,400 $
28 6 1395 بازرگان گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,000 714,633,000 Rls. 23,000 $
29 4 1395 بازرگان گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,500 688,275,000 Rls. 22,500 $
30 3 1395 بازرگان گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,500 684,877,500 Rls. 22,500 $
31 8 1395 بازرگان گرجستان 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 24,000 615,110,400 Rls. 19,200 $
32 11 1395 بازرگان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 24,200 614,759,350 Rls. 18,986 $
33 8 1395 بازرگان گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,010 564,937,299 Rls. 17,767 $
34 10 1395 بازرگان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 24,300 555,796,832 Rls. 17,168 $
35 11 1395 بازرگان گرجستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 7,500 485,685,000 Rls. 15,007 $
36 10 1395 بازرگان گرجستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,700 454,386,600 Rls. 14,100 $
37 1 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,500 435,384,000 Rls. 14,400 $
38 3 1395 بازرگان گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,864 421,365,516 Rls. 13,884 $
39 9 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 4,300 413,277,300 Rls. 12,900 $
40 10 1395 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,100 406,047,600 Rls. 12,600 $
41 8 1395 بازرگان گرجستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 398,991,600 Rls. 12,600 $
42 8 1395 بازرگان گرجستان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2,100 398,991,600 Rls. 12,600 $
43 12 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,000 388,992,000 Rls. 12,000 $
44 5 1395 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 21,090 387,544,080 Rls. 12,520 $
45 7 1395 بازرگان گرجستان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 4,000 377,532,000 Rls. 12,000 $
46 2 1395 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 21,260 377,359,466 Rls. 12,434 $
47 5 1395 بازرگان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,310 376,161,089 Rls. 12,117 $
48 8 1395 بازرگان گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,900 370,492,200 Rls. 11,700 $
49 4 1395 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 21,250 365,948,170 Rls. 11,963 $
50 12 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,200 342,059,520 Rls. 10,560 $
51 6 1395 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 212,500 331,166,175 Rls. 10,625 $
52 5 1395 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 189,000 328,743,700 Rls. 10,630 $
53 11 1395 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,190 317,314,200 Rls. 9,805 $
54 3 1395 بازرگان گرجستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 900 294,589,000 Rls. 9,700 $
55 7 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 90,240 283,909,404 Rls. 9,024 $
56 10 1395 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,890 279,991,620 Rls. 8,670 $
57 10 1395 بازرگان گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,000 273,921,000 Rls. 8,500 $
58 12 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 4,000 259,328,000 Rls. 8,000 $
59 4 1395 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,700 250,006,500 Rls. 8,100 $
60 1 1395 بازرگان گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,000 242,280,000 Rls. 8,000 $
61 8 1395 بازرگان گرجستان 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 1,500 237,495,000 Rls. 7,500 $
62 5 1395 بازرگان گرجستان 70193910 پشم شيشه 6,110 227,812,572 Rls. 7,332 $
63 7 1395 بازرگان گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,400 226,519,200 Rls. 7,200 $
64 9 1395 بازرگان گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,000 192,222,000 Rls. 6,000 $
65 5 1395 بازرگان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,570 187,291,381 Rls. 6,033 $
66 8 1395 بازرگان گرجستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 5,204 174,163,000 Rls. 5,500 $
67 9 1395 بازرگان گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 69,800 171,365,940 Rls. 5,340 $
68 6 1395 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,800 167,783,400 Rls. 5,400 $
69 6 1395 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,200 167,161,980 Rls. 5,380 $
70 3 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,900 161,355,810 Rls. 5,313 $
71 6 1395 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,000 156,745,000 Rls. 5,000 $
72 6 1395 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 111,300 154,976,592 Rls. 4,948 $
73 4 1395 بازرگان گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 14,600 143,467,100 Rls. 4,690 $
74 12 1395 بازرگان گرجستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,200 142,630,400 Rls. 4,400 $
75 12 1395 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,050 132,905,600 Rls. 4,100 $
76 7 1395 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 72,000 113,259,600 Rls. 3,606 $
77 11 1395 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,800 90,661,200 Rls. 2,801 $
78 6 1395 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,500 77,677,500 Rls. 2,500 $
79 6 1395 بازرگان گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 2,600 76,434,660 Rls. 2,460 $
80 7 1395 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 47,800 75,191,790 Rls. 2,390 $
81 12 1395 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,460 72,824,304 Rls. 2,246 $
82 6 1395 بازرگان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,150 72,102,700 Rls. 2,300 $
83 3 1395 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 45,440 69,250,560 Rls. 2,272 $
84 3 1395 بازرگان گرجستان 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 1,000 60,740,000 Rls. 2,000 $
85 8 1395 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 300 56,998,800 Rls. 1,800 $
86 4 1395 بازرگان گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,230 56,945,925 Rls. 1,845 $
87 3 1395 بازرگان گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 82 9,111,000 Rls. 300 $
88 3 1395 بازرگان گرجستان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 29 6,074,000 Rls. 200 $
89 5 1395 بازرگان گرجستان 27101920 گريس 240 5,974,122 Rls. 193 $
90 4 1395 بازرگان گرجستان 27101920 گريس 225 5,842,690 Rls. 191 $
91 4 1395 بازرگان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,164 3,426,080 Rls. 112 $
92 4 1395 بازرگان گرجستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 106 3,242,540 Rls. 106 $
93 4 1395 بازرگان گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 145 3,059,000 Rls. 100 $
94 3 1395 بازرگان گرجستان 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 40 3,037,000 Rls. 100 $
95 3 1395 بازرگان گرجستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60 1,822,200 Rls. 60 $
مجموع کل
72,722,509,421 ريال
مجموع کل
2,339,532 دلار
[1]