آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,661,805,770 27,607,337,673,999 Rls. 877,509,859 $
2 4 1395 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,433,737,450 26,933,907,029,610 Rls. 880,480,779 $
3 12 1395 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 872,552,710 4,040,679,206,881 Rls. 124,685,383 $
4 2 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,005,733 68,643,725,604 Rls. 2,264,421 $
5 8 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,369,929 44,479,580,889 Rls. 1,399,216 $
6 2 1395 بازرگان ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 1,305,000 41,915,468,700 Rls. 1,383,300 $
7 12 1395 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 211,846 40,704,509,958 Rls. 1,256,304 $
8 9 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,026,469 40,554,915,222 Rls. 1,263,530 $
9 10 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,494,274 34,966,649,951 Rls. 1,081,514 $
10 11 1395 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 171,900 33,380,400,600 Rls. 1,031,400 $
11 11 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,362,626 32,809,416,139 Rls. 1,014,099 $
12 7 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,982,349 29,599,353,120 Rls. 939,830 $
13 2 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,675,665 28,428,229,956 Rls. 937,800 $
14 12 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,750,668 26,739,497,581 Rls. 825,227 $
15 2 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,334,310 23,903,123,156 Rls. 788,367 $
16 3 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,388,344 23,707,715,982 Rls. 778,431 $
17 6 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,336,951 23,506,408,911 Rls. 752,807 $
18 1 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,250,272 22,720,123,112 Rls. 750,823 $
19 1 1395 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 4,376,039 21,827,017,646 Rls. 721,098 $
20 8 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,887,950 21,090,303,553 Rls. 663,682 $
21 5 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,829,368 19,586,305,808 Rls. 632,338 $
22 11 1395 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 92,000 19,362,642,000 Rls. 598,000 $
23 10 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 298,590 18,860,216,240 Rls. 582,690 $
24 5 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,693,869 18,076,890,275 Rls. 583,556 $
25 3 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,013,976 17,972,150,424 Rls. 590,544 $
26 3 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 263,428 14,570,558,676 Rls. 478,284 $
27 3 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,453,738 14,366,778,330 Rls. 471,745 $
28 4 1395 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 233,300 14,318,254,000 Rls. 466,600 $
29 7 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,215,600 13,773,605,392 Rls. 437,329 $
30 12 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,156,570 13,666,954,520 Rls. 421,779 $
31 4 1395 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,334,450 13,393,352,650 Rls. 436,141 $
32 1 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,261,106 13,176,379,456 Rls. 435,580 $
33 1 1395 بازرگان ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 405,000 12,993,193,800 Rls. 429,300 $
34 3 1395 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 209,000 12,751,332,000 Rls. 418,000 $
35 11 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,036,758 12,733,586,840 Rls. 393,360 $
36 5 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 619,887 11,987,778,378 Rls. 387,086 $
37 11 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 183,995 11,912,102,950 Rls. 367,990 $
38 6 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,042,950 11,627,621,940 Rls. 372,460 $
39 1 1395 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 292,096 10,613,220,845 Rls. 350,515 $
40 8 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 803,003 9,993,496,409 Rls. 314,744 $
41 11 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 181,350 9,685,505,776 Rls. 299,225 $
42 10 1395 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 246,775 9,572,374,604 Rls. 296,129 $
43 9 1395 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 97,400 9,394,522,200 Rls. 292,200 $
44 9 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 165,700 9,355,487,850 Rls. 291,150 $
45 1 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 218,300 9,248,918,700 Rls. 305,620 $
46 3 1395 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 949,286 8,970,864,473 Rls. 294,895 $
47 8 1395 بازرگان ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 113,424 8,942,779,020 Rls. 282,010 $
48 4 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 820,269 8,856,981,860 Rls. 288,846 $
49 12 1395 بازرگان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 225,000 8,345,761,875 Rls. 257,626 $
50 8 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 143,200 8,176,352,364 Rls. 257,760 $
51 9 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 711,400 8,121,469,440 Rls. 253,120 $
52 2 1395 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 952,314 7,745,329,626 Rls. 255,620 $
53 6 1395 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 642,880 6,989,014,213 Rls. 224,251 $
54 12 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 107,460 6,964,492,740 Rls. 214,933 $
55 6 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 134,270 6,917,655,345 Rls. 221,543 $
56 11 1395 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 89,000 6,473,000,000 Rls. 200,000 $
57 2 1395 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,393,590 6,391,045,204 Rls. 210,960 $
58 1 1395 بازرگان ترکيه 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 202,500 6,352,761,977 Rls. 209,883 $
59 10 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 588,247 6,173,700,749 Rls. 191,124 $
60 9 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,790 6,026,484,312 Rls. 187,751 $
61 1 1395 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 187,775 5,686,765,875 Rls. 187,775 $
62 9 1395 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 161,719 5,448,532,650 Rls. 169,895 $
63 12 1395 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 139,428 5,423,650,624 Rls. 167,314 $
64 8 1395 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 374,810 4,950,360,564 Rls. 155,660 $
65 11 1395 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 609,000 4,928,075,250 Rls. 152,249 $
66 5 1395 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 458,203 4,836,596,555 Rls. 156,239 $
67 9 1395 بازرگان ترکيه 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 45,000 4,813,650,000 Rls. 150,000 $
68 6 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 208,928 4,796,815,200 Rls. 154,080 $
69 10 1395 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 360,976 4,790,321,364 Rls. 148,088 $
70 2 1395 بازرگان ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 52,163 4,743,025,101 Rls. 156,489 $
71 4 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 154,000 4,712,780,000 Rls. 154,000 $
72 10 1395 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 400,600 4,677,491,279 Rls. 144,692 $
73 8 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 88,707 4,642,072,846 Rls. 146,365 $
74 5 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 89,826 4,584,750,362 Rls. 148,211 $
75 7 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 420,576 4,478,855,540 Rls. 142,275 $
76 12 1395 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 68,920 4,468,221,440 Rls. 137,840 $
77 3 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 259,044 4,334,166,080 Rls. 142,534 $
78 11 1395 بازرگان ترکيه 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 22,274 4,327,259,076 Rls. 133,644 $
79 2 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 72,280 4,199,979,080 Rls. 138,440 $
80 6 1395 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 250,000 4,180,088,750 Rls. 133,750 $
81 5 1395 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 307,390 4,039,847,928 Rls. 130,380 $
82 11 1395 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 375,377 4,026,250,324 Rls. 124,390 $
83 1 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 313,000 3,996,780,000 Rls. 132,000 $
84 12 1395 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 48,980 3,967,930,900 Rls. 122,450 $
85 5 1395 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 73,000 3,848,971,700 Rls. 124,100 $
86 2 1395 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 62,780 3,805,598,040 Rls. 125,560 $
87 5 1395 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 72,000 3,799,908,000 Rls. 122,400 $
88 6 1395 بازرگان ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 283,400 3,565,426,841 Rls. 114,121 $
89 7 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 67,311 3,500,013,401 Rls. 111,061 $
90 1 1395 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 114,730 3,473,450,750 Rls. 114,730 $
91 9 1395 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 183,100 3,443,927,220 Rls. 107,460 $
92 3 1395 بازرگان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 355,361 3,412,509,536 Rls. 111,934 $
93 12 1395 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 307,972 3,411,315,165 Rls. 105,257 $
94 10 1395 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 34,850 3,379,056,000 Rls. 104,550 $
95 3 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,920 3,362,481,490 Rls. 110,417 $
96 2 1395 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,906 3,346,900,796 Rls. 110,393 $
97 1 1395 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 110,000 3,325,850,000 Rls. 110,000 $
98 9 1395 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 254,352 3,261,656,817 Rls. 101,741 $
99 9 1395 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 25,000 3,215,100,000 Rls. 100,000 $
100 9 1395 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 399,000 3,200,226,750 Rls. 99,750 $
مجموع کل
59,751,747,933,125 ريال
مجموع کل
1,920,032,791 دلار