آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه کوهک- سراوان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,872,790 36,878,002,464 Rls. 1,150,632 $
2 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 239,331 15,821,077,882 Rls. 488,236 $
3 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 201,301 13,289,165,618 Rls. 410,655 $
4 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 113,680 12,874,260,488 Rls. 397,779 $
5 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 89,060 10,040,719,290 Rls. 310,660 $
6 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 69,015 9,194,292,300 Rls. 286,293 $
7 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 625,150 8,033,978,844 Rls. 250,732 $
8 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 62,490 7,086,541,980 Rls. 218,715 $
9 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 44,600 5,052,904,150 Rls. 156,100 $
10 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 98,209 4,869,294,546 Rls. 151,921 $
11 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 108,580 4,845,441,402 Rls. 151,329 $
12 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 72,060 4,757,719,730 Rls. 147,002 $
13 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 24,580 2,788,990,120 Rls. 86,030 $
14 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 27,063 2,778,823,872 Rls. 86,592 $
15 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 53,041 2,722,551,420 Rls. 84,909 $
16 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 51,740 2,681,539,328 Rls. 82,784 $
17 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,690 2,661,776,910 Rls. 83,070 $
18 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,860 2,622,399,957 Rls. 80,936 $
19 8 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,836 2,448,459,762 Rls. 76,426 $
20 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,150 2,398,160,430 Rls. 74,730 $
21 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 47,304 2,297,129,544 Rls. 70,956 $
22 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,700 1,793,242,600 Rls. 55,400 $
23 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 45,570 1,772,144,388 Rls. 54,684 $
24 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 23,050 1,524,265,152 Rls. 47,022 $
25 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 19,170 1,515,512,360 Rls. 46,780 $
26 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 28,700 1,486,087,680 Rls. 45,920 $
27 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 20,430 1,324,494,100 Rls. 40,860 $
28 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,080 1,236,391,864 Rls. 38,152 $
29 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 21,550 1,185,581,870 Rls. 36,635 $
30 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,940 1,165,190,694 Rls. 35,986 $
31 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 16,825 1,079,155,500 Rls. 33,650 $
32 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 26,200 976,906,809 Rls. 30,171 $
33 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,900 957,137,310 Rls. 29,565 $
34 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,200 924,601,440 Rls. 28,560 $
35 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,095 860,489,148 Rls. 26,580 $
36 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 24,975 851,165,574 Rls. 26,412 $
37 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 266,084 838,261,000 Rls. 25,900 $
38 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,900 720,731,680 Rls. 22,240 $
39 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 03023600 4,300 694,880,000 Rls. 21,500 $
40 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 24,010 694,750,959 Rls. 21,559 $
41 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 23,860 690,410,574 Rls. 21,474 $
42 8 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,147 678,543,660 Rls. 21,180 $
43 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 182,592 671,512,898 Rls. 20,724 $
44 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 207,769 670,596,736 Rls. 20,738 $
45 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 10,900 635,825,340 Rls. 19,620 $
46 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 10,054 612,002,811 Rls. 19,103 $
47 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 24,130 562,552,746 Rls. 17,374 $
48 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 17,370 561,398,400 Rls. 17,370 $
49 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 16,400 525,406,800 Rls. 16,400 $
50 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,000 517,568,000 Rls. 16,000 $
51 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 11,960 422,978,556 Rls. 13,125 $
52 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 44,690 405,065,666 Rls. 12,514 $
53 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 9,650 343,522,630 Rls. 10,615 $
54 8 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,940 307,555,200 Rls. 9,600 $
55 12 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 81,404 294,943,440 Rls. 9,098 $
56 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,800 181,238,400 Rls. 5,600 $
57 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 26,160 179,407,200 Rls. 5,600 $
58 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 25,000 144,315,000 Rls. 4,500 $
59 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 08081000 سيب , تازه 10,220 92,016,162 Rls. 2,862 $
60 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 25,500 89,790,618 Rls. 2,798 $
61 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 3,780 60,612,300 Rls. 1,892 $
62 11 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,000 58,282,200 Rls. 1,800 $
63 10 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 28,443 25,066,296 Rls. 776 $
64 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 60,320 9,231,276 Rls. 288 $
65 9 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 29,250 4,489,800 Rls. 140 $
مجموع کل
186,488,552,874 ريال
مجموع کل
5,785,254 دلار
[1]