آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,670,550 56,896,970,517 Rls. 1,834,942 $
2 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,550,900 31,409,954,922 Rls. 979,035 $
3 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,571,195 28,575,452,123 Rls. 937,853 $
4 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,665,905 21,315,015,178 Rls. 682,814 $
5 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,728,337 18,791,978,250 Rls. 615,525 $
6 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,025,550 12,424,173,390 Rls. 393,606 $
7 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 294,900 9,102,088,500 Rls. 294,900 $
8 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 354,200 8,957,714,535 Rls. 288,915 $
9 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,377,000 8,181,695,295 Rls. 269,090 $
10 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 369,678 7,025,231,770 Rls. 230,937 $
11 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,000,000 5,711,670,000 Rls. 180,000 $
12 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 4,848,000,000 Rls. 150,000 $
13 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 436,500 4,817,046,675 Rls. 152,775 $
14 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 103,513 4,788,962,300 Rls. 155,270 $
15 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,800,000 4,408,260,000 Rls. 144,000 $
16 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 67,887 4,255,658,241 Rls. 135,155 $
17 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 68,220 3,930,597,990 Rls. 129,618 $
18 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 276,300 3,814,325,460 Rls. 121,200 $
19 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,000,000 3,747,780,000 Rls. 120,000 $
20 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,977 3,412,302,750 Rls. 110,250 $
21 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 291,000 3,238,524,450 Rls. 101,850 $
22 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 51,468 3,210,051,672 Rls. 102,936 $
23 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 291,000 3,188,006,850 Rls. 101,850 $
24 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 28,099 3,183,944,341 Rls. 98,349 $
25 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 291,000 3,150,627,900 Rls. 101,850 $
26 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 282,503 3,046,332,555 Rls. 98,877 $
27 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 46,165 2,991,103,214 Rls. 92,390 $
28 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,913,210,000 Rls. 90,000 $
29 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 49,404 2,890,670,245 Rls. 93,868 $
30 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 60,251 2,821,572,635 Rls. 90,377 $
31 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 43,982 2,710,895,560 Rls. 87,964 $
32 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 29,358 2,623,756,235 Rls. 85,139 $
33 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 23,124 2,618,522,880 Rls. 80,936 $
34 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 42,684 2,484,149,271 Rls. 78,147 $
35 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 38,640 2,395,795,920 Rls. 77,280 $
36 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 50,400 2,382,716,160 Rls. 75,600 $
37 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 36,984 2,352,303,840 Rls. 73,968 $
38 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 71,220 2,204,966,100 Rls. 71,220 $
39 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,978 2,133,014,196 Rls. 66,424 $
40 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,738 2,105,915,390 Rls. 68,381 $
41 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 23,813 2,094,057,672 Rls. 69,058 $
42 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 2,086,224,000 Rls. 67,200 $
43 12 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 149,580 2,035,546,860 Rls. 62,820 $
44 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 167,230 2,032,418,878 Rls. 64,183 $
45 12 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 17,073 1,936,691,764 Rls. 59,757 $
46 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 16,986 1,872,017,909 Rls. 59,452 $
47 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 1,860,090,000 Rls. 60,000 $
48 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 16,990 1,857,127,421 Rls. 59,467 $
49 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,364 1,763,855,333 Rls. 55,665 $
50 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 11,019 1,748,956,320 Rls. 55,060 $
51 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 54,878 1,747,358,694 Rls. 54,878 $
52 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,300 1,687,188,600 Rls. 54,450 $
53 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 112,500 1,676,474,700 Rls. 53,700 $
54 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 10,661 1,659,651,175 Rls. 53,305 $
55 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 137,092 1,600,603,920 Rls. 51,948 $
56 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 9,420 1,480,237,200 Rls. 47,100 $
57 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,636 1,479,200,951 Rls. 47,728 $
58 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 108,900 1,447,980,060 Rls. 46,740 $
59 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 27,441 1,331,256,376 Rls. 41,162 $
60 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 218,501 1,260,902,256 Rls. 39,329 $
61 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 04090000 عسل طبيعي 10,284 1,260,513,598 Rls. 38,942 $
62 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,664 1,248,413,814 Rls. 39,262 $
63 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,788 1,239,588,167 Rls. 39,984 $
64 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,950 1,226,519,800 Rls. 37,900 $
65 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 19,320 1,207,615,920 Rls. 38,640 $
66 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,930 1,205,091,270 Rls. 37,395 $
67 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,480 1,195,582,080 Rls. 36,960 $
68 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,250,000 1,160,925,000 Rls. 37,500 $
69 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,725 1,150,730,928 Rls. 35,578 $
70 12 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 17,664 1,144,945,152 Rls. 35,328 $
71 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,248 1,143,776,703 Rls. 36,571 $
72 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 17,664 1,140,635,136 Rls. 35,328 $
73 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 17,664 1,096,757,760 Rls. 35,328 $
74 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 97,000 1,096,585,000 Rls. 33,950 $
75 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 19,215 1,086,403,707 Rls. 34,551 $
76 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 23,306 1,078,230,360 Rls. 34,934 $
77 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,040 1,068,249,600 Rls. 34,560 $
78 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,067 1,059,673,797 Rls. 33,201 $
79 5 1395 بازارچه پيشين پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 6,733 1,043,341,790 Rls. 33,665 $
80 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,035 1,038,624,642 Rls. 32,367 $
81 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 48,500 1,018,888,000 Rls. 31,525 $
82 10 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 76,806 991,066,572 Rls. 30,624 $
83 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,525 949,716,164 Rls. 30,388 $
84 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,008 938,087,130 Rls. 30,012 $
85 12 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,800 921,193,375 Rls. 28,420 $
86 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 14,919 904,897,026 Rls. 29,838 $
87 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 110,600 838,541,550 Rls. 27,650 $
88 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 144,972 833,753,781 Rls. 26,095 $
89 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,998 815,621,166 Rls. 26,094 $
90 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 12,600 777,798,000 Rls. 25,200 $
91 4 1395 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,294 679,647,250 Rls. 22,030 $
92 3 1395 بازارچه پيشين پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,919 653,698,485 Rls. 21,555 $
93 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 184,590 634,353,689 Rls. 19,601 $
94 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,800 617,929,560 Rls. 19,440 $
95 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,600 603,072,000 Rls. 19,200 $
96 7 1395 بازارچه پيشين پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,417 585,768,128 Rls. 18,608 $
97 8 1395 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,923 568,689,345 Rls. 17,885 $
98 11 1395 بازارچه پيشين پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,774 560,869,038 Rls. 17,322 $
99 9 1395 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 48,500 545,763,225 Rls. 16,975 $
100 6 1395 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 18,176 539,615,528 Rls. 17,266 $
مجموع کل
373,589,970,635 ريال
مجموع کل
11,963,965 دلار