آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 29,934,700 398,622,192,452 Rls. 12,773,492 $
2 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 21,370,573 234,887,173,940 Rls. 7,748,102 $
3 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 18,621,415 199,352,680,175 Rls. 6,586,371 $
4 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,333,114 173,290,428,018 Rls. 5,448,712 $
5 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,742,734 126,222,679,048 Rls. 4,014,638 $
6 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,372,557 112,057,991,175 Rls. 3,610,997 $
7 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,403,026 85,262,706,270 Rls. 2,684,186 $
8 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,363,673 69,648,905,219 Rls. 2,193,327 $
9 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 465,256 66,443,275,800 Rls. 2,093,652 $
10 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 919,640 58,414,000,480 Rls. 1,839,042 $
11 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 846,033 56,795,790,363 Rls. 1,786,065 $
12 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 722,975 53,871,484,140 Rls. 1,710,086 $
13 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,246,301 53,517,584,406 Rls. 1,666,650 $
14 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,933,372 51,544,679,523 Rls. 1,607,573 $
15 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 769,772 48,286,941,840 Rls. 1,503,877 $
16 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 773,190 45,714,777,137 Rls. 1,463,553 $
17 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 738,009 45,307,984,930 Rls. 1,402,212 $
18 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 860,421 43,921,632,384 Rls. 1,405,470 $
19 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,882,920 43,847,155,776 Rls. 1,353,082 $
20 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 755,676 43,520,844,973 Rls. 1,435,777 $
21 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 712,266 42,979,336,524 Rls. 1,353,259 $
22 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 565,093 41,649,952,620 Rls. 1,373,853 $
23 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 817,329 40,491,442,766 Rls. 1,307,423 $
24 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 650,005 39,377,720,864 Rls. 1,271,560 $
25 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 631,330 38,470,904,304 Rls. 1,199,685 $
26 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 666,006 38,371,682,777 Rls. 1,265,409 $
27 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 601,562 37,563,178,120 Rls. 1,203,124 $
28 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 619,944 37,063,631,158 Rls. 1,177,377 $
29 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 293,269 36,936,457,671 Rls. 1,151,798 $
30 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,762,869 35,413,711,666 Rls. 1,095,458 $
31 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 593,668 34,704,402,724 Rls. 1,130,329 $
32 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 705,949 34,667,746,070 Rls. 1,129,518 $
33 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 277,265 33,644,307,575 Rls. 1,039,769 $
34 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 508,320 32,869,148,160 Rls. 1,016,640 $
35 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 565,020 32,802,461,633 Rls. 1,076,507 $
36 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 518,119 31,894,772,418 Rls. 986,625 $
37 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 497,040 31,842,931,680 Rls. 991,680 $
38 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 314,070 31,740,592,717 Rls. 999,201 $
39 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 597,665 31,162,946,163 Rls. 963,765 $
40 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 588,685 30,613,220,313 Rls. 953,843 $
41 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 496,248 30,519,074,703 Rls. 942,872 $
42 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 643,156 30,511,463,289 Rls. 950,442 $
43 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 492,765 30,335,978,402 Rls. 936,255 $
44 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 623,248 30,238,809,887 Rls. 997,194 $
45 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 475,939 29,959,067,416 Rls. 951,878 $
46 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,968,989 29,543,823,917 Rls. 912,866 $
47 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 234,182 28,741,006,210 Rls. 937,003 $
48 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 382,342 28,180,257,871 Rls. 925,442 $
49 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 390,814 27,980,697,981 Rls. 918,412 $
50 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 223,239 27,805,647,588 Rls. 859,106 $
51 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 260,210 27,576,535,992 Rls. 851,201 $
52 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 204,660 27,045,805,670 Rls. 867,454 $
53 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 441,624 26,618,766,506 Rls. 851,628 $
54 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 459,981 26,599,297,143 Rls. 873,964 $
55 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 360,479 26,274,749,649 Rls. 847,125 $
56 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 423,123 25,489,371,189 Rls. 833,316 $
57 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 424,949 25,396,482,430 Rls. 807,403 $
58 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 559,965 25,218,518,846 Rls. 779,882 $
59 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 163,197 24,694,794,684 Rls. 763,317 $
60 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 445,321 23,062,964,492 Rls. 712,515 $
61 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 438,257 22,580,876,250 Rls. 745,793 $
62 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 214,110 21,799,904,804 Rls. 719,073 $
63 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 871,048 21,574,965,046 Rls. 696,837 $
64 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 427,029 21,514,777,550 Rls. 683,245 $
65 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 125,208 21,134,474,166 Rls. 658,894 $
66 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 290,072 20,902,072,014 Rls. 681,670 $
67 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 286,030 20,805,016,465 Rls. 666,025 $
68 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 427,595 20,715,146,155 Rls. 608,406 $
69 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 199,552 20,443,757,131 Rls. 660,145 $
70 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 343,964 19,493,582,716 Rls. 629,109 $
71 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,347,322 19,315,513,930 Rls. 616,144 $
72 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 305,982 18,976,940,316 Rls. 611,964 $
73 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 290,110 18,799,512,020 Rls. 580,220 $
74 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 284,256 18,400,065,600 Rls. 568,512 $
75 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 343,194 17,757,561,414 Rls. 583,430 $
76 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 133,422 17,380,847,116 Rls. 560,380 $
77 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 353,309 17,211,054,082 Rls. 565,292 $
78 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 131,020 17,160,262,644 Rls. 550,284 $
79 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 79,534 17,009,343,340 Rls. 549,450 $
80 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 82,276 16,385,851,326 Rls. 512,002 $
81 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 298,136 16,329,823,290 Rls. 536,644 $
82 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,219 16,323,757,460 Rls. 503,916 $
83 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 586,196 14,595,289,899 Rls. 467,471 $
84 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 73,580 14,550,393,550 Rls. 466,290 $
85 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 275,148 14,505,143,441 Rls. 447,683 $
86 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 253,385 14,479,913,468 Rls. 456,092 $
87 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,457,150 14,335,129,157 Rls. 442,296 $
88 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 250,000 13,657,290,000 Rls. 425,000 $
89 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 221,096 13,597,702,725 Rls. 420,083 $
90 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 61,659 13,596,482,340 Rls. 420,399 $
91 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 223,904 13,256,121,636 Rls. 409,887 $
92 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 94,830 12,907,221,995 Rls. 398,285 $
93 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 259,217 12,600,863,912 Rls. 388,826 $
94 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 92,989 12,572,583,802 Rls. 398,826 $
95 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 525,000 12,526,303,445 Rls. 407,133 $
96 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 479,535 12,405,844,316 Rls. 383,626 $
97 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 913,460 12,106,607,612 Rls. 386,188 $
98 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,226,325 11,921,287,114 Rls. 367,905 $
99 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 737,340 11,831,715,990 Rls. 368,670 $
100 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 56,912 11,709,037,515 Rls. 372,355 $
مجموع کل
3,935,754,606,589 ريال
مجموع کل
125,447,411 دلار