آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 2,785,798 103,508,754,520 Rls. 3,343,846 $
2 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 2,382,197 87,920,139,619 Rls. 2,858,636 $
3 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,488,450 77,043,655,810 Rls. 2,488,814 $
4 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,239,655 71,201,981,565 Rls. 2,217,815 $
5 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,514,013 67,804,367,589 Rls. 2,133,842 $
6 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,735,954 66,227,312,520 Rls. 2,083,105 $
7 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,487,748 54,155,093,286 Rls. 1,786,640 $
8 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,533,259 49,641,427,866 Rls. 1,533,619 $
9 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,338,928 45,916,095,621 Rls. 1,430,048 $
10 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,315,820 42,591,486,259 Rls. 1,315,811 $
11 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,344,483 39,512,792,421 Rls. 1,303,090 $
12 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,744,627 31,526,534,037 Rls. 973,786 $
13 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 993,975 30,677,390,250 Rls. 993,975 $
14 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 834,310 26,525,404,530 Rls. 834,310 $
15 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,013,105 26,190,515,158 Rls. 861,139 $
16 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 691,896 25,869,494,070 Rls. 830,276 $
17 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 991,662 25,547,087,266 Rls. 842,261 $
18 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 467,828 23,791,952,502 Rls. 748,526 $
19 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,683,135 20,686,913,079 Rls. 639,111 $
20 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,194,763 20,652,813,867 Rls. 638,043 $
21 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,125,969 18,249,851,424 Rls. 562,989 $
22 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,460,404 17,894,526,189 Rls. 587,978 $
23 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 549,817 17,822,867,872 Rls. 549,817 $
24 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 344,513 17,698,911,651 Rls. 551,221 $
25 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,766,776 15,109,960,347 Rls. 487,755 $
26 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,520,638 14,252,619,906 Rls. 448,443 $
27 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,601,220 13,879,680,662 Rls. 445,530 $
28 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 209,485 13,832,892,150 Rls. 427,350 $
29 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 304,295 12,454,312,703 Rls. 410,797 $
30 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 223,886 11,595,093,704 Rls. 358,216 $
31 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,467,018 11,437,100,615 Rls. 353,335 $
32 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 277,297 11,388,107,228 Rls. 374,351 $
33 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 268,166 11,100,632,288 Rls. 342,443 $
34 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,050,310 11,054,221,248 Rls. 341,013 $
35 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,911,719 10,780,196,492 Rls. 351,226 $
36 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,811,290 10,392,698,394 Rls. 327,117 $
37 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 236,449 10,247,513,328 Rls. 319,208 $
38 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 278,303 10,171,691,304 Rls. 334,263 $
39 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 313,223 9,959,551,731 Rls. 313,223 $
40 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,262,098 9,671,893,152 Rls. 301,252 $
41 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,755,372 8,181,809,517 Rls. 252,449 $
42 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,663,445 8,160,740,517 Rls. 254,147 $
43 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,027,839 7,873,684,659 Rls. 243,266 $
44 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 114,910 7,525,233,747 Rls. 234,417 $
45 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 271,695 7,142,230,876 Rls. 230,942 $
46 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 250,590 6,524,765,173 Rls. 213,002 $
47 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 192,427 6,011,311,225 Rls. 192,427 $
48 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 197,491 5,812,260,867 Rls. 181,043 $
49 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,035,980 5,419,300,287 Rls. 175,001 $
50 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 78,664 5,194,546,899 Rls. 160,476 $
51 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 99,092 5,131,215,108 Rls. 158,547 $
52 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,276 5,104,431,972 Rls. 157,683 $
53 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 168,241 5,097,722,588 Rls. 168,241 $
54 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,208 5,057,915,595 Rls. 157,465 $
55 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,141 4,667,129,096 Rls. 154,051 $
56 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 69,615 4,511,538,405 Rls. 142,015 $
57 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,496 4,131,093,625 Rls. 127,625 $
58 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 74,898 3,884,636,192 Rls. 119,837 $
59 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,199,467 3,859,043,277 Rls. 119,208 $
60 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 86,531 3,714,398,352 Rls. 116,816 $
61 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 48,852 3,483,909,600 Rls. 107,475 $
62 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,654,009 3,155,579,658 Rls. 98,198 $
63 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 93,621 3,031,354,359 Rls. 93,621 $
64 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,665,367 2,876,865,831 Rls. 92,430 $
65 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,294 2,854,111,713 Rls. 88,147 $
66 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 71,600 2,704,618,932 Rls. 85,920 $
67 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 40,664 2,687,994,316 Rls. 82,954 $
68 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,318 2,518,890,842 Rls. 77,818 $
69 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 23,978 2,439,783,810 Rls. 76,730 $
70 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,259 2,402,928,066 Rls. 77,629 $
71 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 36,448 2,362,996,736 Rls. 72,896 $
72 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,339 2,193,088,315 Rls. 71,485 $
73 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,536 2,171,353,536 Rls. 68,288 $
74 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 68,642 2,138,371,090 Rls. 68,642 $
75 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,505 2,043,352,525 Rls. 67,505 $
76 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,186 2,011,165,325 Rls. 64,595 $
77 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,915 1,998,757,560 Rls. 66,036 $
78 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,049 1,981,847,671 Rls. 63,517 $
79 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 55,996 1,815,166,336 Rls. 55,996 $
80 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 47,346 1,719,221,900 Rls. 56,815 $
81 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,337 1,681,722,810 Rls. 53,541 $
82 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,999 1,581,339,294 Rls. 50,598 $
83 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 6,383 1,554,337,096 Rls. 51,064 $
84 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 9,031 1,463,744,480 Rls. 45,155 $
85 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,730 1,400,772,150 Rls. 43,650 $
86 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,468 1,370,926,860 Rls. 42,340 $
87 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 18,423 1,312,353,249 Rls. 40,531 $
88 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 25,787 1,295,945,190 Rls. 41,259 $
89 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,662 1,025,644,032 Rls. 32,256 $
90 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,720 981,105,664 Rls. 32,384 $
91 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 897,095 957,600,095 Rls. 31,173 $
92 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,474 762,914,600 Rls. 24,940 $
93 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,350 670,038,300 Rls. 20,700 $
94 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 140,384 669,657,104 Rls. 22,136 $
95 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 25,070 644,840,600 Rls. 21,310 $
96 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 478,279 503,540,606 Rls. 16,620 $
97 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,196 416,496,600 Rls. 13,260 $
98 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,471 335,998,899 Rls. 10,567 $
99 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 282,619 308,477,610 Rls. 9,821 $
100 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,803 298,393,517 Rls. 9,803 $
مجموع کل
1,376,817,749,077 ريال
مجموع کل
43,752,683 دلار