آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,606,650 68,361,637,862 Rls. 2,243,056 $
2 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,742,750 57,473,546,520 Rls. 1,854,096 $
3 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,689,525 33,408,282,050 Rls. 1,057,252 $
4 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,561,784 30,951,730,509 Rls. 983,166 $
5 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,081,761 20,570,464,724 Rls. 674,822 $
6 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,643,300 19,934,843,080 Rls. 657,320 $
7 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,296,000 15,826,752,000 Rls. 518,400 $
8 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,303,200 15,386,856,336 Rls. 495,216 $
9 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 568,699 10,599,765,917 Rls. 349,684 $
10 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 430,773 9,761,509,753 Rls. 301,537 $
11 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 753,812 9,690,620,075 Rls. 299,354 $
12 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 451,458 9,317,292,687 Rls. 287,853 $
13 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 432,997 9,180,864,409 Rls. 283,237 $
14 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 362,245 8,216,212,402 Rls. 253,572 $
15 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 374,241 8,051,413,984 Rls. 250,559 $
16 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,207,851 7,500,246,844 Rls. 231,726 $
17 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 526,882 6,389,497,078 Rls. 210,753 $
18 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,040,710 6,056,570,274 Rls. 187,371 $
19 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,100 4,980,186,900 Rls. 156,300 $
20 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 73,093 4,433,382,822 Rls. 146,186 $
21 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 218,934 3,994,889,488 Rls. 131,408 $
22 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 714,629 3,408,363,412 Rls. 107,315 $
23 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 51,794 3,357,716,580 Rls. 103,590 $
24 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 658,578 3,310,525,226 Rls. 109,221 $
25 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 171,142 3,263,969,427 Rls. 107,805 $
26 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 49,438 2,993,470,900 Rls. 98,876 $
27 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 114,095 2,588,952,464 Rls. 79,867 $
28 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 403,363 2,574,628,379 Rls. 80,317 $
29 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 380,259 2,558,493,855 Rls. 78,941 $
30 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 532,854 2,473,747,491 Rls. 81,244 $
31 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 216,371 2,472,524,256 Rls. 76,471 $
32 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 177,849 2,305,065,319 Rls. 71,140 $
33 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 66,080 2,142,439,200 Rls. 70,290 $
34 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 32,601 1,969,882,824 Rls. 65,202 $
35 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 149,796 1,824,855,613 Rls. 59,967 $
36 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 99,531 1,807,980,615 Rls. 59,719 $
37 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 91,039 1,707,135,744 Rls. 54,623 $
38 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,560 1,642,415,214 Rls. 53,136 $
39 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,451 1,518,666,172 Rls. 48,524 $
40 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,446 1,475,269,212 Rls. 46,892 $
41 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 23,760 1,439,665,920 Rls. 47,520 $
42 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 78,166 1,438,832,828 Rls. 46,900 $
43 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 356,328 1,417,419,928 Rls. 45,520 $
44 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 77,786 1,400,194,000 Rls. 46,000 $
45 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,508 1,135,589,321 Rls. 37,015 $
46 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,187 1,131,567,089 Rls. 37,312 $
47 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 260,644 1,104,991,243 Rls. 34,368 $
48 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,990 935,988,225 Rls. 29,985 $
49 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 47,779 924,366,960 Rls. 30,480 $
50 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 119,982 879,323,598 Rls. 29,006 $
51 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 72,735 878,987,928 Rls. 29,094 $
52 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,549 805,176,470 Rls. 24,878 $
53 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 211,988 784,722,807 Rls. 24,254 $
54 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 6,654 755,122,536 Rls. 23,289 $
55 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 8,031 753,352,572 Rls. 23,289 $
56 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,688 718,761,920 Rls. 22,208 $
57 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 154,577 684,956,131 Rls. 22,619 $
58 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 7,375 681,763,626 Rls. 21,387 $
59 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 97,687 654,121,572 Rls. 20,692 $
60 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 101,722 632,373,672 Rls. 19,507 $
61 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 9,901 623,074,574 Rls. 19,802 $
62 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 95,637 602,415,696 Rls. 19,376 $
63 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,220 555,325,680 Rls. 18,330 $
64 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 75,504 548,049,850 Rls. 18,019 $
65 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,338 492,042,084 Rls. 15,182 $
66 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08061000 ا نگور تازه 29,594 478,239,040 Rls. 14,797 $
67 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 22,914 451,905,600 Rls. 14,880 $
68 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 169,463 438,909,703 Rls. 14,178 $
69 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 69,820 363,710,286 Rls. 11,574 $
70 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 33,279 312,914,460 Rls. 9,710 $
71 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 23,993 308,125,465 Rls. 9,597 $
72 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 81,625 290,623,593 Rls. 8,977 $
73 3 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 24,924 287,634,270 Rls. 9,471 $
74 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,510 272,873,480 Rls. 8,828 $
75 1 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 48,868 249,768,750 Rls. 8,250 $
76 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08109010 انار تازه 15,076 240,183,294 Rls. 7,538 $
77 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 21,710 239,496,863 Rls. 7,613 $
78 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 53,310 214,320,600 Rls. 7,020 $
79 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 59,402 209,513,310 Rls. 6,533 $
80 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,390 209,264,700 Rls. 6,780 $
81 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08109010 انار تازه 12,635 204,181,600 Rls. 6,318 $
82 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,202 198,224,074 Rls. 6,403 $
83 7 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 24,000 188,094,000 Rls. 6,000 $
84 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 19,845 186,394,180 Rls. 6,004 $
85 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 5,010 160,097,400 Rls. 5,010 $
86 10 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 26,050 153,752,202 Rls. 5,094 $
87 5 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,247 137,027,477 Rls. 4,427 $
88 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,426 126,387,300 Rls. 3,900 $
89 9 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08109010 انار تازه 7,200 115,333,200 Rls. 3,600 $
90 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 23,978 109,022,760 Rls. 3,564 $
91 4 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,681 107,163,280 Rls. 3,472 $
92 2 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,707 106,338,960 Rls. 3,510 $
93 12 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,479 91,121,376 Rls. 2,811 $
94 6 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,291 66,396,552 Rls. 2,137 $
95 8 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 6,346 46,410,265 Rls. 1,460 $
96 11 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 4,268 40,034,268 Rls. 1,237 $
مجموع کل
434,064,316,156 ريال
مجموع کل
13,942,732 دلار
[1]