آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 241,086 60,882,603,177 Rls. 1,896,345 $
2 8 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 216,819 50,955,338,258 Rls. 1,606,484 $
3 11 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 149,691 40,970,707,632 Rls. 1,265,838 $
4 10 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 124,272 32,733,046,292 Rls. 1,012,481 $
5 3 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 141,477 32,481,507,165 Rls. 1,066,926 $
6 2 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 135,108 30,019,363,759 Rls. 990,348 $
7 12 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 86,639 27,413,651,386 Rls. 846,054 $
8 1 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 91,215 19,922,595,244 Rls. 658,226 $
9 5 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,617 18,086,618,660 Rls. 585,024 $
10 12 1395 باجگيران تركمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 42,761 13,259,340,160 Rls. 409,024 $
11 4 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 48,488 11,642,676,540 Rls. 378,884 $
12 7 1395 باجگيران تركمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 44,937 11,290,231,062 Rls. 358,446 $
13 8 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,340 7,760,917,554 Rls. 244,263 $
14 9 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,181 6,971,066,784 Rls. 217,245 $
15 5 1395 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 47,733 6,349,227,921 Rls. 205,247 $
16 4 1395 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 305,870 5,633,360,739 Rls. 183,517 $
17 4 1395 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 40,478 5,348,259,661 Rls. 174,050 $
18 7 1395 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 27,346 4,869,059,075 Rls. 154,255 $
19 7 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,538 4,738,328,856 Rls. 150,456 $
20 10 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,167 4,330,729,272 Rls. 134,006 $
21 11 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,578 4,108,768,044 Rls. 126,936 $
22 2 1395 باجگيران تركمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,446 3,802,090,116 Rls. 125,345 $
23 9 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 16,439 3,655,357,398 Rls. 113,850 $
24 3 1395 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 145,687 3,358,175,119 Rls. 110,153 $
25 8 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 17,003 3,294,111,816 Rls. 103,673 $
26 3 1395 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 25,014 3,277,561,407 Rls. 107,646 $
27 2 1395 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 24,510 3,195,982,908 Rls. 105,386 $
28 1 1395 باجگيران تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,317 2,253,738,164 Rls. 74,460 $
29 4 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,713 2,101,145,820 Rls. 68,556 $
30 12 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,392 2,096,389,308 Rls. 64,704 $
31 9 1395 باجگيران تركمنستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,155 1,954,983,474 Rls. 60,918 $
32 9 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,800 1,904,387,226 Rls. 59,339 $
33 12 1395 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 9,271 1,775,624,336 Rls. 54,788 $
34 1 1395 باجگيران تركمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,829 1,753,761,156 Rls. 57,948 $
35 12 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 12,022 1,675,111,540 Rls. 51,693 $
36 5 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,536 1,637,309,520 Rls. 52,920 $
37 8 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 45,074 1,573,562,665 Rls. 49,566 $
38 10 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,905 1,553,256,914 Rls. 48,005 $
39 7 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,790 1,535,899,970 Rls. 48,730 $
40 9 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 37,416 1,320,975,855 Rls. 41,135 $
41 1 1395 باجگيران تركمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 56,446 1,307,950,518 Rls. 43,214 $
42 5 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,331 1,235,673,672 Rls. 39,972 $
43 2 1395 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 101,666 1,232,732,458 Rls. 40,664 $
44 12 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,813 1,228,404,320 Rls. 37,895 $
45 2 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 34,200 1,218,381,672 Rls. 40,191 $
46 11 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,557 1,191,011,522 Rls. 36,797 $
47 1 1395 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 97,461 1,179,758,944 Rls. 38,981 $
48 3 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,170 1,156,987,200 Rls. 38,040 $
49 3 1395 باجگيران تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 175,200 1,089,832,108 Rls. 35,783 $
50 2 1395 باجگيران تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 153,373 1,069,236,151 Rls. 35,275 $
51 1 1395 باجگيران تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 77,341 1,052,760,947 Rls. 34,803 $
52 12 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 1,050,362,880 Rls. 32,400 $
53 11 1395 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,037 1,025,277,498 Rls. 31,680 $
54 7 1395 باجگيران تركمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 9,151 1,007,714,052 Rls. 32,028 $
55 9 1395 باجگيران تركمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 7,180 990,129,180 Rls. 30,874 $
56 2 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,675 973,134,000 Rls. 32,100 $
57 10 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 19,282 967,260,803 Rls. 29,918 $
58 11 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 27,156 966,638,381 Rls. 29,865 $
59 8 1395 باجگيران تركمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,000 949,980,000 Rls. 30,000 $
60 10 1395 باجگيران تركمنستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,860 940,795,920 Rls. 29,160 $
61 8 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,821 932,250,819 Rls. 29,329 $
62 8 1395 باجگيران تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 3,375 890,172,000 Rls. 28,000 $
63 1 1395 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,367 859,699,440 Rls. 28,404 $
64 10 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,115 849,938,333 Rls. 26,293 $
65 3 1395 باجگيران تركمنستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 34,656 845,275,992 Rls. 27,721 $
66 2 1395 باجگيران تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 61,298 836,436,611 Rls. 27,582 $
67 1 1395 باجگيران تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 119,903 834,303,312 Rls. 27,576 $
68 1 1395 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 97,390 825,320,342 Rls. 27,269 $
69 11 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,516 813,858,188 Rls. 25,146 $
70 11 1395 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 4,095 792,331,370 Rls. 24,482 $
71 2 1395 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 87,780 744,820,702 Rls. 24,578 $
72 11 1395 باجگيران تركمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 9,200 744,487,000 Rls. 23,000 $
73 5 1395 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 39,486 732,666,550 Rls. 23,691 $
74 11 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 14,712 714,307,231 Rls. 22,067 $
75 4 1395 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 57,576 707,549,039 Rls. 23,027 $
76 10 1395 باجگيران تركمنستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,524 683,374,080 Rls. 21,144 $
77 3 1395 باجگيران تركمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,375 654,438,500 Rls. 21,500 $
78 4 1395 باجگيران تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,463 647,223,220 Rls. 21,158 $
79 9 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 13,380 644,659,902 Rls. 20,066 $
80 12 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 13,218 642,404,037 Rls. 19,825 $
81 7 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,730 641,466,429 Rls. 20,337 $
82 12 1395 باجگيران تركمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 1,895 641,429,992 Rls. 19,796 $
83 4 1395 باجگيران تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 66,254 640,595,689 Rls. 20,878 $
84 2 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 14,072 639,778,958 Rls. 21,105 $
85 3 1395 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 56,400 617,470,693 Rls. 20,286 $
86 1 1395 باجگيران تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 109,942 598,984,897 Rls. 19,787 $
87 1 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 12,991 589,671,472 Rls. 19,485 $
88 12 1395 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,498 570,333,648 Rls. 17,593 $
89 5 1395 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 44,541 551,141,712 Rls. 17,814 $
90 7 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 15,449 535,233,253 Rls. 16,985 $
91 10 1395 باجگيران تركمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,216 518,380,560 Rls. 16,080 $
92 12 1395 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,304 513,181,680 Rls. 15,840 $
93 9 1395 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 4,406 496,265,736 Rls. 15,421 $
94 4 1395 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,719 482,668,605 Rls. 15,714 $
95 12 1395 باجگيران تركمنستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 1,152 476,243,712 Rls. 14,688 $
96 10 1395 باجگيران تركمنستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 2,448 474,716,160 Rls. 14,688 $
97 10 1395 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 13,262 471,726,397 Rls. 14,584 $
98 2 1395 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,565 463,254,528 Rls. 15,288 $
99 2 1395 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,465 453,292,684 Rls. 14,952 $
100 9 1395 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,588 442,102,140 Rls. 13,764 $
مجموع کل
491,534,299,792 ريال
مجموع کل
15,599,453 دلار