آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اينچه برون پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 9,313,344,000 Rls. 288,000 $
2 7 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 168,000 5,614,989,600 Rls. 178,080 $
3 8 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 144,000 4,855,096,800 Rls. 152,640 $
4 12 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 120,000 4,122,501,120 Rls. 127,200 $
5 6 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 96,000 3,175,675,200 Rls. 101,760 $
6 10 1395 اينچه برون پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,975 3,104,187,100 Rls. 95,900 $
7 11 1395 اينچه برون پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 23,975 3,103,707,600 Rls. 95,900 $
8 11 1395 اينچه برون پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,975 3,103,515,800 Rls. 95,900 $
9 10 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 73,000 2,503,064,920 Rls. 77,380 $
10 9 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 72,000 2,452,237,920 Rls. 76,320 $
11 9 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,000 2,448,116,640 Rls. 76,320 $
12 4 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 73,000 2,375,079,460 Rls. 77,380 $
13 2 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 73,000 2,344,343,700 Rls. 77,380 $
14 7 1395 اينچه برون پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 24,780 2,330,484,660 Rls. 74,340 $
15 3 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 72,000 2,326,691,520 Rls. 76,320 $
16 3 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,000 2,326,233,600 Rls. 76,320 $
17 6 1395 اينچه برون پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 71,250 2,301,343,525 Rls. 73,915 $
18 11 1395 اينچه برون پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 49,000 1,680,958,600 Rls. 51,940 $
19 4 1395 اينچه برون پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 45,315 1,502,014,360 Rls. 48,664 $
20 9 1395 اينچه برون پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 24,800 1,224,998,769 Rls. 38,237 $
21 10 1395 اينچه برون پاكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 24,800 1,200,110,800 Rls. 37,100 $
22 5 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 786,350,400 Rls. 25,440 $
23 4 1395 اينچه برون پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 785,205,600 Rls. 25,440 $
24 11 1395 اينچه برون پاكستان 04079000 19,395 660,961,488 Rls. 20,424 $
25 6 1395 اينچه برون پاكستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 3,260 629,997,974 Rls. 20,158 $
26 9 1395 اينچه برون پاكستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 19,299 617,524,257 Rls. 19,207 $
27 6 1395 اينچه برون پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,542 488,796,920 Rls. 15,640 $
28 1 1395 اينچه برون پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,810 468,566,175 Rls. 15,477 $
29 4 1395 اينچه برون پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,863 417,294,800 Rls. 13,520 $
30 10 1395 اينچه برون پاكستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 25,000 137,492,378 Rls. 4,247 $
مجموع کل
68,400,885,686 ريال
مجموع کل
2,156,549 دلار
[1]