آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 496,000 25,221,667,200 Rls. 793,600 $
2 9 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 375,130 19,266,349,968 Rls. 600,208 $
3 12 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 314,560 16,351,693,696 Rls. 504,556 $
4 2 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 268,775 16,298,418,690 Rls. 537,550 $
5 11 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 589,110 11,468,586,545 Rls. 354,335 $
6 10 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 439,949 8,593,378,384 Rls. 265,732 $
7 11 1395 اينچه برون قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,000 8,329,497,750 Rls. 257,250 $
8 3 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 120,440 7,337,826,600 Rls. 240,880 $
9 9 1395 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 6,594,393,750 Rls. 205,625 $
10 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 83,000 6,500,758,950 Rls. 203,350 $
11 6 1395 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,695 6,121,048,995 Rls. 195,255 $
12 4 1395 اينچه برون قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 5,679,160,000 Rls. 184,000 $
13 7 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,000 5,302,920,000 Rls. 168,000 $
14 10 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 332,217 4,834,967,612 Rls. 149,505 $
15 11 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 308,660 4,495,672,811 Rls. 146,879 $
16 3 1395 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 797,243 4,371,467,320 Rls. 143,507 $
17 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 219,708 4,308,523,312 Rls. 132,964 $
18 2 1395 اينچه برون قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 40,010 4,242,500,360 Rls. 140,035 $
19 1 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 215,088 3,884,434,881 Rls. 128,358 $
20 6 1395 اينچه برون قزاقستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 7,200 3,734,734,200 Rls. 120,200 $
21 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 248,496 3,623,630,497 Rls. 111,827 $
22 10 1395 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,000 3,506,188,800 Rls. 108,800 $
23 10 1395 اينچه برون قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,000 3,395,009,100 Rls. 105,350 $
24 9 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 171,313 3,305,477,598 Rls. 102,864 $
25 11 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,000 3,303,069,840 Rls. 102,060 $
26 9 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 139,195 3,173,824,653 Rls. 98,828 $
27 4 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 2,870,445,000 Rls. 93,000 $
28 4 1395 اينچه برون قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 116,780 2,844,224,208 Rls. 92,823 $
29 12 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,041 2,613,803,152 Rls. 80,653 $
30 9 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 174,214 2,517,872,769 Rls. 78,400 $
31 5 1395 اينچه برون قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 22,260 2,411,626,140 Rls. 77,910 $
32 10 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 104,420 2,392,095,982 Rls. 74,139 $
33 2 1395 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 420,675 2,297,274,783 Rls. 75,726 $
34 2 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 125,257 2,295,458,796 Rls. 75,727 $
35 12 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,074,624,000 Rls. 64,000 $
36 10 1395 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,065,472,000 Rls. 64,000 $
37 3 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 111,230 2,037,785,628 Rls. 66,946 $
38 2 1395 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 22,158 2,014,760,466 Rls. 66,474 $
39 8 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 103,748 1,996,282,614 Rls. 62,858 $
40 11 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 110,354 1,990,745,910 Rls. 61,506 $
41 10 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 106,086 1,982,684,447 Rls. 61,288 $
42 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 83,000 1,869,863,100 Rls. 58,930 $
43 1 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 132,771 1,807,922,744 Rls. 59,746 $
44 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 85,445 1,667,977,224 Rls. 51,449 $
45 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 83,352 1,514,806,075 Rls. 46,747 $
46 4 1395 اينچه برون قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 37,300 1,509,372,670 Rls. 49,439 $
47 8 1395 اينچه برون قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,450 1,492,893,570 Rls. 47,145 $
48 10 1395 اينچه برون قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,880 1,485,039,360 Rls. 45,948 $
49 9 1395 اينچه برون قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,000 1,481,634,000 Rls. 46,200 $
50 11 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 63,000 1,448,312,670 Rls. 44,730 $
51 7 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 61,000 1,367,080,150 Rls. 43,310 $
52 4 1395 اينچه برون قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,350 1,319,015,775 Rls. 42,735 $
53 12 1395 اينچه برون قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,000 1,312,848,000 Rls. 40,500 $
54 1 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 81,473 1,301,087,989 Rls. 43,002 $
55 4 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,155 1,291,724,300 Rls. 42,310 $
56 8 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 84,636 1,211,527,701 Rls. 38,079 $
57 3 1395 اينچه برون قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 32,216 1,198,630,388 Rls. 39,311 $
58 1 1395 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 135,444 1,147,676,192 Rls. 37,923 $
59 10 1395 اينچه برون قزاقستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 59,000 1,146,039,600 Rls. 35,400 $
60 9 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 64,240 1,138,410,918 Rls. 35,446 $
61 4 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 61,050 1,120,708,650 Rls. 36,630 $
62 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 1,044,978,000 Rls. 33,000 $
63 2 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 55,941 1,008,141,486 Rls. 33,253 $
64 11 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,150 934,231,287 Rls. 28,853 $
65 10 1395 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 18,432 899,174,720 Rls. 27,821 $
66 9 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,400 892,771,620 Rls. 27,820 $
67 2 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 61,705 841,720,068 Rls. 27,767 $
68 6 1395 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,300 836,330,280 Rls. 26,760 $
69 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 55,988 816,873,216 Rls. 25,196 $
70 2 1395 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 92,405 784,554,963 Rls. 25,873 $
71 3 1395 اينچه برون قزاقستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 13,860 699,998,130 Rls. 23,049 $
72 12 1395 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 13,440 674,901,120 Rls. 20,820 $
73 8 1395 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 10,270 654,466,020 Rls. 20,540 $
74 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 55,242 615,117,686 Rls. 19,331 $
75 10 1395 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 45,074 583,018,789 Rls. 18,029 $
76 3 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 30,107 545,531,996 Rls. 17,907 $
77 7 1395 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 25,163 502,766,447 Rls. 15,931 $
78 1 1395 اينچه برون قزاقستان 07031000 پيازوموسير 81,385 492,841,055 Rls. 16,277 $
79 12 1395 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,187 487,633,888 Rls. 15,043 $
80 4 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 25,768 474,526,649 Rls. 15,461 $
81 11 1395 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 9,600 466,041,600 Rls. 14,400 $
82 4 1395 اينچه برون قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 19,971 453,717,791 Rls. 14,771 $
83 1 1395 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 16,500 449,361,000 Rls. 14,850 $
84 5 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 22,985 427,108,992 Rls. 13,791 $
85 2 1395 اينچه برون قزاقستان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 54,350 412,032,692 Rls. 13,588 $
86 12 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 18,613 344,887,008 Rls. 10,637 $
87 12 1395 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 11,700 341,245,710 Rls. 10,530 $
88 4 1395 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 6,930 336,983,040 Rls. 10,944 $
89 8 1395 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,600 319,193,280 Rls. 10,080 $
90 8 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 18,276 318,313,296 Rls. 10,006 $
91 7 1395 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 16,810 318,161,550 Rls. 10,086 $
92 11 1395 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 23,373 302,581,792 Rls. 9,349 $
93 12 1395 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 22,860 296,322,578 Rls. 9,144 $
94 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 22,980 292,093,530 Rls. 9,192 $
95 2 1395 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 23,250 290,377,775 Rls. 9,577 $
96 8 1395 اينچه برون قزاقستان 08061000 ا نگور تازه 15,125 288,296,991 Rls. 9,072 $
97 12 1395 اينچه برون قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,610 278,894,642 Rls. 8,606 $
98 12 1395 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,132 272,718,264 Rls. 8,413 $
99 1 1395 اينچه برون قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 44,380 268,766,540 Rls. 8,876 $
100 10 1395 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 32,550 263,263,143 Rls. 8,140 $
مجموع کل
276,012,867,117 ريال
مجموع کل
8,734,731 دلار