آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,478,006 156,907,100,886 Rls. 4,886,081 $
2 5 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,272,923 132,597,329,713 Rls. 4,279,341 $
3 2 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,210,241 123,661,063,740 Rls. 4,079,148 $
4 3 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,210,414 123,331,860,200 Rls. 4,048,648 $
5 6 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,185,377 123,237,086,475 Rls. 3,945,915 $
6 11 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,103,962 118,012,283,811 Rls. 3,645,915 $
7 1 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,104,387 111,877,696,761 Rls. 3,697,200 $
8 12 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,022,564 109,792,723,213 Rls. 3,388,321 $
9 4 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,070,485 109,320,966,314 Rls. 3,556,572 $
10 10 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 999,668 108,260,356,043 Rls. 3,347,415 $
11 7 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 977,093 102,373,921,260 Rls. 3,252,696 $
12 8 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 885,141 93,486,319,218 Rls. 2,941,347 $
13 7 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,724,294 90,593,005,458 Rls. 2,881,498 $
14 9 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,600,605 87,690,680,694 Rls. 2,727,963 $
15 12 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,221,139 68,577,593,676 Rls. 2,116,213 $
16 2 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,048,433 61,731,711,528 Rls. 2,036,128 $
17 3 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 944,998 57,018,130,938 Rls. 1,872,484 $
18 3 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,571,701 47,097,986,873 Rls. 1,547,492 $
19 1 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 794,747 46,252,725,298 Rls. 1,527,913 $
20 11 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 783,235 43,160,049,875 Rls. 1,333,433 $
21 2 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,703,745 39,689,648,389 Rls. 1,308,686 $
22 7 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 545,520 37,758,866,287 Rls. 1,198,558 $
23 1 1395 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,292,720 34,880,909,780 Rls. 1,152,449 $
24 5 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,423,074 33,716,188,690 Rls. 1,089,432 $
25 8 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 479,531 32,181,739,385 Rls. 1,014,274 $
26 6 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 728,889 28,808,911,905 Rls. 924,161 $
27 10 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 393,138 20,747,185,354 Rls. 641,063 $
28 8 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 392,563 20,430,506,054 Rls. 644,144 $
29 9 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 439,020 20,044,724,457 Rls. 624,418 $
30 12 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 343,412 16,966,988,224 Rls. 523,414 $
31 12 1395 اينچه برون عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 157,832 16,821,407,968 Rls. 518,923 $
32 1 1395 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 609,273 14,739,225,940 Rls. 486,842 $
33 12 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 297,397 13,963,541,556 Rls. 430,891 $
34 4 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 207,325 12,728,770,925 Rls. 414,414 $
35 8 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 319,480 12,549,467,549 Rls. 395,171 $
36 10 1395 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 989,880 11,191,471,126 Rls. 346,353 $
37 10 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 251,573 11,117,664,856 Rls. 343,597 $
38 3 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 372,116 10,785,351,861 Rls. 354,021 $
39 10 1395 اينچه برون عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 504,050 10,600,260,278 Rls. 327,642 $
40 7 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 208,945 10,432,174,963 Rls. 331,700 $
41 12 1395 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 474,385 10,013,505,593 Rls. 309,011 $
42 4 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 190,376 9,936,353,470 Rls. 323,643 $
43 11 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 258,002 9,514,922,434 Rls. 293,978 $
44 8 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 168,576 9,099,402,075 Rls. 286,581 $
45 11 1395 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 783,740 8,880,354,794 Rls. 274,308 $
46 2 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 302,636 8,737,127,297 Rls. 288,212 $
47 9 1395 اينچه برون عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 68,000 8,721,852,000 Rls. 272,000 $
48 12 1395 اينچه برون عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 66,000 8,555,472,000 Rls. 264,000 $
49 5 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 135,903 8,387,311,310 Rls. 270,677 $
50 1 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 286,182 8,281,403,155 Rls. 273,672 $
51 5 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 271,245 7,998,656,788 Rls. 258,415 $
52 12 1395 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 702,280 7,965,066,082 Rls. 245,797 $
53 12 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 144,223 7,944,684,612 Rls. 245,181 $
54 5 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 256,132 7,895,136,441 Rls. 255,005 $
55 1 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 145,984 7,510,376,325 Rls. 248,176 $
56 4 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 233,440 6,803,623,220 Rls. 221,822 $
57 11 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 123,001 6,767,864,276 Rls. 209,102 $
58 9 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 92,056 5,904,471,840 Rls. 184,112 $
59 6 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 111,078 5,895,122,529 Rls. 188,833 $
60 8 1395 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 46,000 5,862,792,000 Rls. 184,000 $
61 7 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 194,545 5,834,487,126 Rls. 185,505 $
62 9 1395 اينچه برون عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 274,560 5,741,465,013 Rls. 178,560 $
63 6 1395 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 58,673 5,502,812,457 Rls. 176,019 $
64 6 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 177,084 5,222,178,662 Rls. 167,088 $
65 5 1395 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 55,176 5,129,518,680 Rls. 165,528 $
66 3 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 98,376 5,097,866,650 Rls. 167,241 $
67 10 1395 اينچه برون عراق 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 26,000 5,032,584,000 Rls. 156,000 $
68 11 1395 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 229,120 4,820,902,565 Rls. 148,933 $
69 12 1395 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 40,358 4,445,804,302 Rls. 137,215 $
70 9 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 144,024 4,406,580,066 Rls. 137,261 $
71 10 1395 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 466,120 4,367,874,200 Rls. 135,083 $
72 7 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 81,076 4,337,491,118 Rls. 137,830 $
73 3 1395 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 46,280 4,229,328,541 Rls. 138,838 $
74 6 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 141,802 4,207,703,155 Rls. 134,603 $
75 8 1395 اينچه برون عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 221,260 4,203,851,496 Rls. 132,756 $
76 3 1395 اينچه برون عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 226,585 4,174,038,020 Rls. 136,985 $
77 2 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 77,941 4,016,809,707 Rls. 132,502 $
78 12 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 72,584 4,000,406,336 Rls. 123,393 $
79 5 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 74,167 3,908,034,521 Rls. 126,085 $
80 4 1395 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 42,159 3,887,584,080 Rls. 126,471 $
81 7 1395 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 445,140 3,805,676,076 Rls. 120,800 $
82 2 1395 اينچه برون عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 66,096 3,804,662,568 Rls. 125,583 $
83 12 1395 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 320,520 3,636,491,712 Rls. 112,182 $
84 2 1395 اينچه برون عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 197,630 3,594,129,912 Rls. 118,578 $
85 11 1395 اينچه برون عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 431,136 3,488,249,520 Rls. 107,784 $
86 8 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 110,454 3,328,498,560 Rls. 104,934 $
87 11 1395 اينچه برون عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 170,040 3,301,991,274 Rls. 102,024 $
88 10 1395 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 57,986 3,189,418,847 Rls. 98,576 $
89 3 1395 اينچه برون عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 173,990 3,176,789,820 Rls. 104,394 $
90 6 1395 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 47,630 3,151,024,194 Rls. 101,002 $
91 10 1395 اينچه برون عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,107,472,000 Rls. 96,000 $
92 11 1395 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,000 2,977,568,000 Rls. 92,000 $
93 2 1395 اينچه برون عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 32,211 2,952,717,936 Rls. 97,431 $
94 11 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 93,152 2,863,296,245 Rls. 88,467 $
95 10 1395 اينچه برون عراق 04031090 ک ک ک ماست 91,136 2,804,057,831 Rls. 86,669 $
96 8 1395 اينچه برون عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 103,716 2,797,177,269 Rls. 88,160 $
97 2 1395 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,766,004,800 Rls. 91,200 $
98 4 1395 اينچه برون عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 149,430 2,763,922,320 Rls. 89,658 $
99 4 1395 اينچه برون عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 17,242 2,664,816,289 Rls. 86,862 $
100 3 1395 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 310,150 2,599,965,480 Rls. 85,269 $
مجموع کل
2,641,152,347,110 ريال
مجموع کل
84,219,870 دلار