آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,364,905 77,598,899,282 Rls. 2,549,216 $
2 2 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 902,909 49,587,515,047 Rls. 1,635,710 $
3 8 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,701,866 41,278,353,623 Rls. 1,298,694 $
4 1 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,392,914 36,398,958,218 Rls. 1,202,799 $
5 7 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,327,679 35,325,415,163 Rls. 1,121,737 $
6 9 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,172,620 32,219,619,503 Rls. 1,003,273 $
7 10 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,006,801 30,974,836,231 Rls. 957,986 $
8 1 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 551,683 30,435,605,777 Rls. 1,005,546 $
9 3 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,805,918 27,284,750,445 Rls. 896,057 $
10 6 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,775,759 26,922,712,336 Rls. 863,422 $
11 4 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 450,977 23,747,799,165 Rls. 772,253 $
12 4 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,636,054 23,170,301,850 Rls. 754,060 $
13 11 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 478,786 22,421,292,021 Rls. 692,739 $
14 3 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,334,286 21,945,446,610 Rls. 720,729 $
15 2 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,077,000 21,629,446,510 Rls. 713,510 $
16 4 1395 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 246,017 19,492,949,835 Rls. 635,789 $
17 5 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,193,533 18,754,925,569 Rls. 604,969 $
18 6 1395 اينچه برون تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 130,010 17,832,546,292 Rls. 572,044 $
19 2 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,158,373 17,420,642,517 Rls. 574,839 $
20 9 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 352,006 17,063,423,709 Rls. 531,067 $
21 9 1395 اينچه برون تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 140,466 16,925,162,367 Rls. 526,546 $
22 5 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 276,983 16,507,512,950 Rls. 532,422 $
23 5 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,481,000 16,225,034,860 Rls. 524,260 $
24 2 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 163,285 15,155,436,618 Rls. 499,972 $
25 10 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 298,030 13,649,645,885 Rls. 421,832 $
26 8 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 249,314 13,577,878,623 Rls. 427,735 $
27 7 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 255,630 12,264,551,612 Rls. 389,478 $
28 4 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 778,955 12,225,573,751 Rls. 396,991 $
29 2 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 807,469 12,028,507,535 Rls. 396,497 $
30 12 1395 اينچه برون تركمنستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 197,010 11,684,249,874 Rls. 360,528 $
31 9 1395 اينچه برون تركمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 192,809 11,150,236,947 Rls. 347,058 $
32 11 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 741,469 11,104,805,495 Rls. 343,045 $
33 7 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 151,329 11,051,858,615 Rls. 351,696 $
34 6 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 226,070 10,864,738,870 Rls. 347,710 $
35 7 1395 اينچه برون تركمنستان 28012000 يد 20,000 10,715,780,000 Rls. 340,000 $
36 12 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,021,517 10,229,887,978 Rls. 315,694 $
37 5 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 235,089 10,208,640,539 Rls. 329,373 $
38 8 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,243,568 9,646,094,550 Rls. 303,048 $
39 8 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 41,403 9,171,853,200 Rls. 288,300 $
40 2 1395 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 102,035 9,120,694,046 Rls. 300,922 $
41 3 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 104,507 9,013,977,980 Rls. 296,053 $
42 3 1395 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 89,824 8,940,837,685 Rls. 293,470 $
43 11 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 524,825 8,784,129,515 Rls. 271,400 $
44 1 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,484,000 8,383,580,220 Rls. 276,984 $
45 1 1395 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 90,055 8,059,900,995 Rls. 266,331 $
46 6 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 207,845 7,955,820,549 Rls. 254,786 $
47 9 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 895,978 7,783,220,919 Rls. 242,191 $
48 1 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 83,359 7,733,842,070 Rls. 255,532 $
49 7 1395 اينچه برون تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 81,530 7,652,706,040 Rls. 243,206 $
50 12 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 489,788 7,540,162,984 Rls. 232,700 $
51 3 1395 اينچه برون تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 7,960,600 7,410,275,682 Rls. 242,806 $
52 7 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 77,752 7,328,190,390 Rls. 232,659 $
53 12 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 167,787 7,302,905,374 Rls. 225,367 $
54 7 1395 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,850,670 6,998,109,797 Rls. 222,081 $
55 2 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 24,464 6,854,029,407 Rls. 226,085 $
56 8 1395 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,764,100 6,725,425,128 Rls. 211,872 $
57 12 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 548,678 6,534,287,256 Rls. 201,538 $
58 8 1395 اينچه برون تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 119,538 6,526,414,246 Rls. 205,164 $
59 12 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 440,677 6,520,813,175 Rls. 201,234 $
60 5 1395 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 121,082 6,454,886,022 Rls. 196,830 $
61 5 1395 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 68,830 6,397,256,070 Rls. 206,490 $
62 4 1395 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 400,843 6,285,250,820 Rls. 205,612 $
63 2 1395 اينچه برون تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 53,439 6,277,155,976 Rls. 207,109 $
64 11 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 893,792 6,239,965,431 Rls. 192,748 $
65 11 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 62,130 6,032,512,350 Rls. 186,390 $
66 5 1395 اينچه برون تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 91,840 5,896,772,490 Rls. 190,110 $
67 1 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 21,189 5,821,979,666 Rls. 192,378 $
68 4 1395 اينچه برون تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 26,500 5,791,125,000 Rls. 188,000 $
69 4 1395 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 62,385 5,744,059,350 Rls. 187,155 $
70 3 1395 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 96,200 5,562,637,220 Rls. 182,780 $
71 10 1395 اينچه برون تركمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,595 5,499,968,700 Rls. 170,025 $
72 6 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 24,000 5,491,271,928 Rls. 175,744 $
73 12 1395 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,411,257 5,487,842,265 Rls. 169,352 $
74 2 1395 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 499,640 5,456,738,505 Rls. 180,060 $
75 12 1395 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 109,995 5,398,728,808 Rls. 166,531 $
76 8 1395 اينچه برون تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 188,800 5,309,114,109 Rls. 166,770 $
77 5 1395 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 332,934 5,128,180,838 Rls. 165,823 $
78 3 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 545,491 5,125,294,831 Rls. 168,270 $
79 2 1395 اينچه برون تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 50,910 5,090,020,086 Rls. 168,027 $
80 5 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 19,585 5,072,292,768 Rls. 163,680 $
81 7 1395 اينچه برون تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 183,250 5,037,807,970 Rls. 160,187 $
82 3 1395 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,059 4,948,194,403 Rls. 162,632 $
83 7 1395 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 51,173 4,838,557,827 Rls. 153,519 $
84 1 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 519,495 4,828,024,810 Rls. 159,484 $
85 7 1395 اينچه برون تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 51,965 4,764,639,260 Rls. 151,675 $
86 12 1395 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 812,661 4,739,336,056 Rls. 146,257 $
87 2 1395 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 55,390 4,703,929,946 Rls. 155,081 $
88 2 1395 اينچه برون تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 536,330 4,624,629,463 Rls. 152,619 $
89 10 1395 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 46,879 4,536,542,807 Rls. 140,356 $
90 7 1395 اينچه برون تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,812,000 4,495,872,000 Rls. 142,950 $
91 4 1395 اينچه برون تركمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 71,300 4,478,467,080 Rls. 145,452 $
92 4 1395 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 48,298 4,446,287,460 Rls. 144,894 $
93 2 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 565,497 4,420,967,096 Rls. 145,853 $
94 5 1395 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 510,235 4,378,096,130 Rls. 141,304 $
95 9 1395 اينچه برون تركمنستان 70193910 پشم شيشه 122,543 4,373,107,545 Rls. 136,135 $
96 5 1395 اينچه برون تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 195,932 4,309,756,100 Rls. 139,220 $
97 1 1395 اينچه برون تركمنستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 66,376 4,287,862,225 Rls. 141,659 $
98 6 1395 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,264,648,800 Rls. 136,800 $
99 9 1395 اينچه برون تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 66,783 4,254,089,283 Rls. 132,457 $
100 12 1395 اينچه برون تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 43,501 4,247,001,274 Rls. 131,061 $
مجموع کل
1,189,603,084,198 ريال
مجموع کل
38,200,484 دلار