آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,720,640 74,656,710,037 Rls. 2,352,012 $
2 12 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,701,090 41,973,655,483 Rls. 1,295,378 $
3 7 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,209,810 35,356,122,348 Rls. 1,123,280 $
4 11 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,167,170 24,548,354,188 Rls. 758,506 $
5 6 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,308,520 14,510,775,579 Rls. 463,481 $
6 8 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 301,958 14,452,162,270 Rls. 454,864 $
7 9 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,274,090 14,304,964,560 Rls. 445,928 $
8 7 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 275,596 13,582,329,540 Rls. 431,654 $
9 2 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 108,072 11,466,195,468 Rls. 378,252 $
10 10 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 961,130 10,885,309,150 Rls. 336,394 $
11 5 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 228,960 8,742,904,822 Rls. 282,397 $
12 2 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 817,620 8,669,929,153 Rls. 286,166 $
13 8 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 78,081 8,260,921,131 Rls. 259,739 $
14 1 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 220,838 6,519,376,336 Rls. 215,420 $
15 3 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 157,036 5,701,488,200 Rls. 187,316 $
16 9 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 117,600 5,666,323,680 Rls. 176,400 $
17 6 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 138,240 5,487,205,536 Rls. 175,968 $
18 5 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 261,286 5,259,697,990 Rls. 169,837 $
19 3 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 236,069 4,964,929,256 Rls. 162,836 $
20 12 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 35,628 4,041,141,888 Rls. 124,689 $
21 7 1395 اينچه برون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 189,440 3,896,605,425 Rls. 123,693 $
22 1 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 36,480 3,866,788,800 Rls. 127,680 $
23 7 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 52,608 3,796,980,678 Rls. 120,510 $
24 6 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 34,360 3,764,461,204 Rls. 120,260 $
25 3 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 33,900 3,614,370,690 Rls. 118,650 $
26 6 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 177,015 3,586,106,034 Rls. 115,062 $
27 4 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 177,877 3,541,703,570 Rls. 115,623 $
28 1 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 176,102 3,464,674,945 Rls. 114,469 $
29 2 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 154,236 3,040,620,033 Rls. 100,255 $
30 11 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 38,682 2,881,753,119 Rls. 89,019 $
31 9 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 35,400 2,704,749,948 Rls. 84,172 $
32 12 1395 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 72,000 2,472,920,640 Rls. 76,320 $
33 2 1395 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 88,838 2,373,794,200 Rls. 78,308 $
34 10 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,980 2,263,913,820 Rls. 69,930 $
35 1 1395 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 135,677 2,170,383,390 Rls. 71,672 $
36 1 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 197,230 2,089,365,600 Rls. 69,030 $
37 3 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 193,720 2,066,625,150 Rls. 67,801 $
38 1 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 192,400 2,039,361,615 Rls. 67,339 $
39 10 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,976 2,036,528,004 Rls. 62,916 $
40 11 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,621 1,996,049,700 Rls. 61,675 $
41 5 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,240 1,981,912,800 Rls. 63,840 $
42 12 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,324 1,965,511,744 Rls. 60,634 $
43 3 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,240 1,938,820,800 Rls. 63,840 $
44 4 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 17,328 1,871,900,520 Rls. 60,648 $
45 7 1395 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 235,200 1,849,201,915 Rls. 58,800 $
46 8 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,560 1,840,345,920 Rls. 57,960 $
47 4 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,040 1,820,809,200 Rls. 59,640 $
48 2 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,476 1,740,403,398 Rls. 57,422 $
49 10 1395 اينچه برون افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 48,000 1,645,815,360 Rls. 50,880 $
50 4 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 147,680 1,595,319,255 Rls. 51,687 $
51 4 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 146,930 1,580,183,275 Rls. 51,425 $
52 12 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 25,000 1,539,095,000 Rls. 47,500 $
53 9 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,466,085,600 Rls. 45,600 $
54 12 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 124,520 1,412,721,696 Rls. 43,581 $
55 5 1395 اينچه برون افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 22,764 1,409,273,712 Rls. 45,528 $
56 9 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 125,120 1,405,329,072 Rls. 43,792 $
57 6 1395 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 179,301 1,399,884,042 Rls. 44,826 $
58 1 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,380,540,000 Rls. 45,600 $
59 4 1395 اينچه برون افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 21,888 1,339,107,840 Rls. 43,776 $
60 7 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,060 1,329,639,196 Rls. 42,188 $
61 7 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,319,417,000 Rls. 41,800 $
62 9 1395 اينچه برون افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 43,020 1,256,149,830 Rls. 39,169 $
63 8 1395 اينچه برون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,077 1,206,173,514 Rls. 37,943 $
64 12 1395 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 119,519 1,170,595,775 Rls. 36,125 $
65 3 1395 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 124,815 1,121,679,156 Rls. 36,822 $
66 10 1395 اينچه برون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 51,920 1,091,680,304 Rls. 33,748 $
67 4 1395 اينچه برون افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 70,907 976,702,680 Rls. 31,968 $
68 6 1395 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 97,107 971,962,433 Rls. 31,057 $
69 5 1395 اينچه برون افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 24,036 967,313,668 Rls. 31,246 $
70 11 1395 اينچه برون افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 23,441 966,934,077 Rls. 29,863 $
71 2 1395 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 77,140 957,429,990 Rls. 31,614 $
72 5 1395 اينچه برون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 17,713 934,827,040 Rls. 30,112 $
73 10 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 15,000 921,918,000 Rls. 28,500 $
74 4 1395 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 73,510 900,818,180 Rls. 29,506 $
75 4 1395 اينچه برون افغانستان 21069040 ژل کيک 15,000 862,515,640 Rls. 28,196 $
76 12 1395 اينچه برون افغانستان 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 14,500 849,979,936 Rls. 26,221 $
77 10 1395 اينچه برون افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 22,622 849,886,720 Rls. 26,296 $
78 11 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 74,260 841,138,060 Rls. 25,991 $
79 11 1395 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 823,721,760 Rls. 25,440 $
80 5 1395 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 75,010 813,860,685 Rls. 26,253 $
81 1 1395 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,650 810,613,125 Rls. 26,775 $
82 5 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 74,380 805,825,482 Rls. 26,033 $
83 5 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,600 804,686,400 Rls. 25,920 $
84 8 1395 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 100,489 797,125,752 Rls. 25,122 $
85 1 1395 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 770,196,000 Rls. 25,440 $
86 3 1395 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,256 739,880,773 Rls. 24,307 $
87 9 1395 اينچه برون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 35,150 724,914,357 Rls. 22,532 $
88 5 1395 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 720,821,200 Rls. 23,320 $
89 4 1395 اينچه برون افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 22,000 718,022,800 Rls. 23,320 $
90 3 1395 اينچه برون افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 46,895 606,557,953 Rls. 19,927 $
91 8 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 10,000 601,654,000 Rls. 19,000 $
92 8 1395 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 52,590 600,525,576 Rls. 18,913 $
93 6 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 49,750 599,794,584 Rls. 19,304 $
94 2 1395 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 45,953 593,802,660 Rls. 19,580 $
95 6 1395 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 10,000 590,349,000 Rls. 19,000 $
96 8 1395 اينچه برون افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 20,085 586,469,322 Rls. 18,306 $
97 12 1395 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 49,180 557,563,496 Rls. 17,213 $
98 11 1395 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,770 521,092,764 Rls. 16,101 $
99 10 1395 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,488 506,206,008 Rls. 15,662 $
100 7 1395 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 49,810 489,472,604 Rls. 15,532 $
مجموع کل
442,180,431,829 ريال
مجموع کل
14,023,244 دلار