آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 745,820 28,577,200,832 Rls. 937,833 $
2 2 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 741,503 27,935,497,390 Rls. 921,467 $
3 1 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 410,190 15,432,152,985 Rls. 509,743 $
4 5 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 319,910 12,307,414,816 Rls. 397,552 $
5 6 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 186,560 7,218,276,130 Rls. 231,838 $
6 4 1395 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 188,570 7,189,163,465 Rls. 234,335 $
7 3 1395 اهواز ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,817 416,246,020 Rls. 13,654 $
مجموع کل
99,075,951,638 ريال
مجموع کل
3,246,422 دلار
[1]