آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اهواز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 991,360 17,491,112,595 Rls. 545,248 $
2 9 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 350,970 16,911,631,575 Rls. 526,455 $
3 5 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 182,400 9,457,417,200 Rls. 305,200 $
4 4 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 199,170 9,177,067,545 Rls. 298,755 $
5 7 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 157,768 8,689,846,716 Rls. 276,336 $
6 6 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 162,400 8,569,030,800 Rls. 274,800 $
7 3 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 176,510 8,054,034,765 Rls. 264,765 $
8 8 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 116,402 6,773,989,588 Rls. 212,804 $
9 6 1395 اهواز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 61,920 5,783,542,560 Rls. 185,760 $
10 8 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 120,670 5,761,029,240 Rls. 181,005 $
11 11 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 87,800 5,049,457,600 Rls. 156,000 $
12 10 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 82,897 5,037,397,528 Rls. 155,794 $
13 9 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 81,560 4,930,987,920 Rls. 153,520 $
14 4 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 91,641 4,734,748,780 Rls. 153,682 $
15 9 1395 اهواز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 40,320 3,893,520,960 Rls. 120,960 $
16 5 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 73,620 3,425,082,525 Rls. 110,430 $
17 12 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,960 2,498,579,840 Rls. 77,120 $
18 6 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 48,350 2,270,192,145 Rls. 72,525 $
19 1 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 49,940 2,267,703,225 Rls. 74,910 $
20 12 1395 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 23,941 2,247,730,724 Rls. 69,359 $
21 10 1395 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 21,700 2,055,909,488 Rls. 63,556 $
22 8 1395 اهواز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 20,160 1,937,597,760 Rls. 60,480 $
23 10 1395 اهواز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 19,920 1,934,670,240 Rls. 59,760 $
24 9 1395 اهواز افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 1,553,204,400 Rls. 48,400 $
25 2 1395 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,500 1,487,101,000 Rls. 49,000 $
26 11 1395 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 189,205 1,322,969,073 Rls. 40,872 $
27 10 1395 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 25,570 1,239,633,600 Rls. 38,355 $
28 9 1395 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 118,904 1,047,186,270 Rls. 32,607 $
29 11 1395 اهواز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 10,080 978,687,360 Rls. 30,240 $
30 12 1395 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 108,910 844,882,150 Rls. 26,075 $
31 8 1395 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 10,800 815,565,348 Rls. 25,596 $
32 10 1395 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 103,530 787,990,853 Rls. 24,352 $
33 8 1395 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 33,570 189,001,368 Rls. 5,944 $
34 10 1395 اهواز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 480 13,208,592 Rls. 408 $
مجموع کل
149,231,711,333 ريال
مجموع کل
4,721,073 دلار
[1]