آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,452,507 31,766,685,619 Rls. 980,129 $
2 4 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,671,563 19,046,793,430 Rls. 620,147 $
3 2 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,562,803 16,882,330,674 Rls. 556,884 $
4 5 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,267,602 15,111,488,100 Rls. 488,028 $
5 9 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,481,001 11,362,685,439 Rls. 353,540 $
6 8 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 349,000 9,329,287,650 Rls. 293,850 $
7 3 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,164,633 8,375,769,480 Rls. 274,939 $
8 7 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,973,000 7,538,056,350 Rls. 239,190 $
9 11 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,187,602 7,515,622,548 Rls. 232,233 $
10 6 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,185,599 6,740,200,584 Rls. 215,568 $
11 10 1395 اميرآباد قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 124,638 6,051,611,133 Rls. 186,957 $
12 9 1395 اميرآباد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 118,800 5,291,550,000 Rls. 165,000 $
13 12 1395 اميرآباد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 90,000 4,784,601,600 Rls. 147,600 $
14 12 1395 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 70,000 4,538,240,000 Rls. 140,000 $
15 8 1395 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 35,574 4,518,182,592 Rls. 142,296 $
16 1 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,191,600 3,806,631,480 Rls. 125,748 $
17 12 1395 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 84,000 3,675,974,400 Rls. 113,400 $
18 3 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,953,692 3,573,720,368 Rls. 117,221 $
19 9 1395 اميرآباد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,000 3,232,656,000 Rls. 100,800 $
20 2 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 125,000 3,222,087,350 Rls. 106,250 $
21 8 1395 اميرآباد قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 98,948 3,152,780,124 Rls. 98,948 $
22 3 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 121,000 3,133,439,150 Rls. 102,850 $
23 2 1395 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 50,000 3,034,900,000 Rls. 100,000 $
24 10 1395 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 45,000 2,913,660,000 Rls. 90,000 $
25 10 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 121,000 2,776,416,660 Rls. 85,910 $
26 1 1395 اميرآباد قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 44,750 2,709,612,500 Rls. 89,500 $
27 10 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,195,600 2,594,019,291 Rls. 80,139 $
28 8 1395 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 56,434 2,426,284,938 Rls. 76,186 $
29 11 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 99,000 2,275,062,940 Rls. 70,290 $
30 12 1395 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 100,000 2,268,140,000 Rls. 70,000 $
31 9 1395 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 143,960 2,253,930,075 Rls. 70,185 $
32 12 1395 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 138,999 2,106,099,936 Rls. 64,971 $
33 12 1395 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 139,104 2,084,005,051 Rls. 64,307 $
34 3 1395 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 32,800 1,996,798,400 Rls. 65,600 $
35 8 1395 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,596,799 1,930,866,016 Rls. 60,976 $
36 9 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 83,000 1,889,885,100 Rls. 58,930 $
37 8 1395 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 91,000 1,884,696,450 Rls. 59,150 $
38 10 1395 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,160 1,834,175,016 Rls. 56,916 $
39 5 1395 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 60,000 1,676,430,000 Rls. 54,000 $
40 4 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 777,428 1,439,728,790 Rls. 46,646 $
41 10 1395 اميرآباد قزاقستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,460 1,411,990,200 Rls. 43,650 $
42 6 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 729,387 1,367,725,039 Rls. 43,763 $
43 1 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 718,446 1,305,188,303 Rls. 43,107 $
44 7 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 640,418 1,212,885,125 Rls. 38,425 $
45 2 1395 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 40,000 1,090,656,000 Rls. 36,000 $
46 1 1395 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 40,000 1,089,900,000 Rls. 36,000 $
47 2 1395 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 564,109 1,027,130,123 Rls. 33,847 $
48 11 1395 اميرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,888 988,072,920 Rls. 30,530 $
49 7 1395 اميرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 15,240 949,372,845 Rls. 30,113 $
50 3 1395 اميرآباد قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,900 864,278,100 Rls. 28,350 $
51 11 1395 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,000 786,809,700 Rls. 24,300 $
52 2 1395 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,190 744,740,139 Rls. 24,557 $
53 10 1395 اميرآباد قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 25,500 742,383,900 Rls. 22,953 $
54 7 1395 اميرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 17,000 696,525,700 Rls. 22,100 $
55 6 1395 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,000 647,640,900 Rls. 20,700 $
56 4 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 22,000 573,697,300 Rls. 18,700 $
57 12 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 23,000 529,353,280 Rls. 16,330 $
58 7 1395 اميرآباد قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,910 514,859,265 Rls. 16,365 $
59 1 1395 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 514,675,000 Rls. 17,000 $
60 9 1395 اميرآباد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 94,000 514,274,520 Rls. 16,036 $
61 8 1395 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 19,500 497,062,800 Rls. 15,600 $
62 9 1395 اميرآباد قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,656 447,953,760 Rls. 13,968 $
63 11 1395 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 56,780 446,395,906 Rls. 13,794 $
64 6 1395 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 69,880 417,508,962 Rls. 13,433 $
65 1 1395 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,490 367,417,620 Rls. 12,132 $
66 10 1395 اميرآباد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,900 328,048,000 Rls. 10,150 $
67 8 1395 اميرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,500 309,582,000 Rls. 9,750 $
68 5 1395 اميرآباد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,800 260,778,000 Rls. 8,400 $
69 5 1395 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 5,400 251,675,100 Rls. 8,100 $
70 10 1395 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 19,000 244,917,600 Rls. 7,600 $
71 1 1395 اميرآباد قزاقستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 3,110 235,170,425 Rls. 7,775 $
72 2 1395 اميرآباد قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 1,100 211,229,040 Rls. 6,960 $
73 12 1395 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,330 204,621,605 Rls. 6,314 $
74 10 1395 اميرآباد قزاقستان 25202000 ک گچ 297,700 191,873,604 Rls. 5,954 $
75 4 1395 اميرآباد قزاقستان 25202000 ک گچ 273,000 167,021,400 Rls. 5,460 $
76 9 1395 اميرآباد قزاقستان 25301010 پرليت 28,800 166,670,784 Rls. 5,184 $
77 5 1395 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,110 163,172,520 Rls. 5,256 $
78 9 1395 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 11,100 142,484,040 Rls. 4,440 $
79 12 1395 اميرآباد قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 1,410 137,119,680 Rls. 4,230 $
80 9 1395 اميرآباد قزاقستان 25202000 ک گچ 211,460 135,656,100 Rls. 4,230 $
81 5 1395 اميرآباد قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 4,000 131,165,125 Rls. 4,225 $
82 12 1395 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,520 122,479,560 Rls. 3,780 $
83 9 1395 اميرآباد قزاقستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,350 108,509,625 Rls. 3,375 $
84 10 1395 اميرآباد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 16,418 106,423,142 Rls. 3,302 $
85 9 1395 اميرآباد قزاقستان 20021000 گوجه فرنگ? ، کامل ?ا به صورت قطعه قطعه محفوظ شده بجز در سرکه ?ا در جوهر سرکه 11,104 104,365,440 Rls. 3,240 $
86 4 1395 اميرآباد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 92,370,000 Rls. 3,000 $
87 7 1395 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,900 89,344,650 Rls. 2,850 $
88 12 1395 اميرآباد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 8,470 88,171,520 Rls. 2,720 $
89 3 1395 اميرآباد قزاقستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 800 73,166,400 Rls. 2,400 $
90 8 1395 اميرآباد قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 5,360 68,172,768 Rls. 2,144 $
91 2 1395 اميرآباد قزاقستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 800 60,698,000 Rls. 2,000 $
92 9 1395 اميرآباد قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 1,400 51,987,420 Rls. 1,620 $
93 9 1395 اميرآباد قزاقستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 2,000 32,151,000 Rls. 1,000 $
94 8 1395 اميرآباد قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,760 30,715,902 Rls. 966 $
95 9 1395 اميرآباد قزاقستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,888 27,772,620 Rls. 866 $
96 9 1395 اميرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 390 22,184,190 Rls. 690 $
97 10 1395 اميرآباد قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 240 15,081,768 Rls. 468 $
98 10 1395 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,172 14,082,762 Rls. 437 $
99 12 1395 اميرآباد قزاقستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 5,800 5,637,948 Rls. 174 $
100 3 1395 اميرآباد قزاقستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15 2,499,852 Rls. 82 $
مجموع کل
246,890,602,231 ريال
مجموع کل
7,836,179 دلار
[1]