آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,959,996 18,437,052,000 Rls. 598,800 $
2 5 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,778,652 11,867,172,144 Rls. 383,360 $
3 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,001,848 9,362,258,153 Rls. 300,111 $
4 6 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,545,376 7,999,464,335 Rls. 256,361 $
5 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,057,610 6,095,148,064 Rls. 188,029 $
6 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,192,501 4,804,602,272 Rls. 148,217 $
7 8 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,491,063 4,745,780,928 Rls. 149,464 $
8 7 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,493,746 4,707,320,664 Rls. 149,624 $
9 12 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 249,000 322,863,360 Rls. 9,960 $
10 10 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 107,000 138,329,600 Rls. 4,280 $
مجموع کل
68,479,991,520 ريال
مجموع کل
2,188,206 دلار
[1]