آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 56,508,000 42,838,709,300 Rls. 1,412,700 $
2 1 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,200,000 30,096,770,000 Rls. 994,300 $
3 3 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 36,800,000 28,006,392,500 Rls. 920,000 $
4 7 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,800,000 18,769,775,000 Rls. 595,000 $
5 3 1395 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,475,000 11,399,101,110 Rls. 374,250 $
6 4 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,700,000 11,284,245,000 Rls. 367,500 $
7 5 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,900,000 10,000,200,000 Rls. 322,500 $
8 4 1395 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,389,003 4,984,555,800 Rls. 161,670 $
9 8 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,500,000 2,770,775,000 Rls. 87,500 $
10 6 1395 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,500,000 2,734,637,500 Rls. 87,500 $
11 5 1395 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,894,204 2,693,492,220 Rls. 86,826 $
12 6 1395 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,495,002 2,341,831,950 Rls. 74,850 $
13 2 1395 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,495,002 2,271,622,650 Rls. 74,850 $
14 7 1395 اميرآباد آذربايجان 25221000 آهک زنده 1,245,903 1,966,341,675 Rls. 62,295 $
مجموع کل
172,158,449,705 ريال
مجموع کل
5,621,741 دلار
[1]