آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 207,500 13,496,317,773 Rls. 416,499 $
2 10 1395 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 162,000 12,288,608,508 Rls. 379,752 $
3 6 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,460,914 8,767,426,233 Rls. 281,059 $
4 11 1395 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 70,500 6,159,741,756 Rls. 190,314 $
5 12 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 978,110 6,084,966,264 Rls. 187,763 $
6 2 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 969,420 6,073,037,407 Rls. 200,269 $
7 12 1395 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 90,000 5,834,880,000 Rls. 180,000 $
8 10 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,001,853 5,601,050,010 Rls. 173,143 $
9 3 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 901,655 5,136,880,022 Rls. 168,631 $
10 4 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 881,924 4,963,135,789 Rls. 161,988 $
11 5 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 955,864 4,429,602,387 Rls. 142,956 $
12 11 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 620,799 4,122,136,826 Rls. 127,360 $
13 11 1395 اصفهان گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,500 3,171,674,000 Rls. 98,000 $
14 12 1395 اصفهان گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,111,072,000 Rls. 96,000 $
15 10 1395 اصفهان گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,107,424,000 Rls. 96,000 $
16 7 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 373,910 1,901,985,549 Rls. 60,511 $
17 12 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 337,201 1,861,962,074 Rls. 57,440 $
18 1 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 282,170 1,719,368,865 Rls. 56,809 $
19 9 1395 اصفهان گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,580 1,651,081,950 Rls. 51,450 $
20 9 1395 اصفهان گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 1,517,262,480 Rls. 47,280 $
21 9 1395 اصفهان گرجستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 2,640 1,499,997,522 Rls. 46,742 $
22 5 1395 اصفهان گرجستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,880 1,497,871,872 Rls. 48,384 $
23 9 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 271,030 1,257,665,682 Rls. 39,152 $
24 10 1395 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 83,040 1,041,221,120 Rls. 32,216 $
25 9 1395 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 158,600 885,164,070 Rls. 27,601 $
26 4 1395 اصفهان گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 14,540 870,794,245 Rls. 28,213 $
27 7 1395 اصفهان گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,650 810,804,521 Rls. 25,749 $
28 5 1395 اصفهان گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,350 800,012,620 Rls. 25,882 $
29 11 1395 اصفهان گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 6,887 765,108,600 Rls. 23,640 $
30 5 1395 اصفهان گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 16,420 764,638,350 Rls. 24,630 $
31 10 1395 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 166,240 589,342,383 Rls. 18,207 $
32 8 1395 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 117,364 555,497,780 Rls. 17,484 $
33 2 1395 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,870 531,025,770 Rls. 17,510 $
34 3 1395 اصفهان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 44,000 471,268,864 Rls. 15,488 $
35 12 1395 اصفهان گرجستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,452 392,280,603 Rls. 12,101 $
36 2 1395 اصفهان گرجستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 557 320,181,950 Rls. 10,550 $
37 7 1395 اصفهان گرجستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,330 310,739,130 Rls. 9,893 $
38 9 1395 اصفهان گرجستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,820 309,603,780 Rls. 9,654 $
39 5 1395 اصفهان گرجستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,000 303,078,820 Rls. 9,790 $
40 3 1395 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,190 282,623,220 Rls. 9,306 $
41 12 1395 اصفهان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,000 249,339,458 Rls. 7,694 $
42 6 1395 اصفهان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 10,035 240,580,145 Rls. 7,727 $
43 7 1395 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,550 236,873,044 Rls. 7,556 $
44 9 1395 اصفهان گرجستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 146 211,724,820 Rls. 6,570 $
45 9 1395 اصفهان گرجستان 28011000 کلر 12,600 198,129,834 Rls. 6,174 $
46 9 1395 اصفهان گرجستان 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 162 181,432,380 Rls. 5,630 $
47 9 1395 اصفهان گرجستان 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 34 175,309,440 Rls. 5,440 $
48 10 1395 اصفهان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 7,000 169,827,000 Rls. 5,250 $
49 10 1395 اصفهان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 14,200 139,646,316 Rls. 4,317 $
50 1 1395 اصفهان گرجستان 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 2,000 136,079,220 Rls. 4,497 $
51 6 1395 اصفهان گرجستان 28011000 کلر 12,600 70,881,804 Rls. 2,268 $
52 1 1395 اصفهان گرجستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,180 44,270,380 Rls. 1,463 $
53 6 1395 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 24,330 34,327,155 Rls. 1,095 $
54 9 1395 اصفهان گرجستان 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 100 27,134,292 Rls. 842 $
55 7 1395 اصفهان گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 3,000 23,511,750 Rls. 750 $
56 1 1395 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 14,385 19,578,220 Rls. 647 $
57 9 1395 اصفهان گرجستان 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 12 12,761,496 Rls. 396 $
58 9 1395 اصفهان گرجستان 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 64 12,374,784 Rls. 384 $
59 9 1395 اصفهان گرجستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 34 6,574,104 Rls. 204 $
مجموع کل
117,448,890,437 ريال
مجموع کل
3,694,320 دلار
[1]