آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 31,733,628 288,660,706,855 Rls. 9,520,109 $
2 3 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 26,988,847 187,523,128,564 Rls. 6,160,522 $
3 1 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 19,819,158 179,828,085,359 Rls. 5,941,747 $
4 9 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 24,135,250 149,368,826,865 Rls. 4,649,617 $
5 5 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 16,640,338 101,550,486,756 Rls. 3,278,229 $
6 7 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 16,661,978 100,446,378,668 Rls. 3,190,716 $
7 4 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 16,088,075 100,126,159,661 Rls. 3,258,941 $
8 10 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 15,737,732 98,220,270,900 Rls. 3,037,579 $
9 8 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 13,100,221 77,273,948,659 Rls. 2,430,052 $
10 12 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 10,935,706 66,631,380,341 Rls. 2,056,185 $
11 10 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 490,000 60,746,144,000 Rls. 1,878,000 $
12 11 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 8,829,681 53,244,872,526 Rls. 1,644,870 $
13 6 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 8,783,206 52,437,319,716 Rls. 1,679,648 $
14 3 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 272,000 33,168,240,000 Rls. 1,088,000 $
15 11 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 225,000 29,130,400,000 Rls. 900,000 $
16 12 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 340,000 27,436,086,476 Rls. 846,561 $
17 11 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 210,000 27,186,560,000 Rls. 840,000 $
18 10 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 150,000 19,421,400,000 Rls. 600,000 $
19 7 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 1,199,300 16,836,835,680 Rls. 534,176 $
20 9 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 125,000 16,063,500,000 Rls. 500,000 $
21 9 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 124,600 15,955,481,457 Rls. 496,407 $
22 3 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 125,000 15,227,700,000 Rls. 500,000 $
23 5 1395 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 441,000 15,034,611,900 Rls. 485,100 $
24 11 1395 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 828,360 14,397,056,077 Rls. 444,827 $
25 4 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 124,000 12,994,165,000 Rls. 421,000 $
26 12 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 100,000 12,962,800,000 Rls. 400,000 $
27 6 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 755,540 11,951,789,192 Rls. 382,520 $
28 1 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 941,620 11,403,362,720 Rls. 376,648 $
29 12 1395 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 812,913 11,194,255,764 Rls. 345,424 $
30 9 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 848,200 11,025,666,822 Rls. 343,445 $
31 12 1395 اصفهان پاكستان 27132000 قيرنفت 1,503,006 10,149,870,912 Rls. 313,097 $
32 4 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 298,000 9,688,368,200 Rls. 315,880 $
33 3 1395 اصفهان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,031,000 9,156,954,078 Rls. 300,721 $
34 2 1395 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 854,240 9,061,783,981 Rls. 298,977 $
35 8 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 694,240 8,816,795,728 Rls. 277,696 $
36 1 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 274,000 8,790,701,900 Rls. 290,440 $
37 6 1395 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 252,000 8,624,708,400 Rls. 277,200 $
38 2 1395 اصفهان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 944,120 8,353,551,898 Rls. 275,379 $
39 9 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 248,000 7,887,510,180 Rls. 245,680 $
40 10 1395 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 254,635 7,818,901,585 Rls. 241,899 $
41 1 1395 اصفهان پاكستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 284,480 7,752,510,540 Rls. 256,032 $
42 5 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 56,500 7,005,946,000 Rls. 226,000 $
43 2 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 570,220 6,914,660,736 Rls. 228,088 $
44 4 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 140,590 6,480,117,580 Rls. 210,885 $
45 11 1395 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 208,475 6,410,289,275 Rls. 198,050 $
46 2 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 199,000 6,391,188,380 Rls. 210,940 $
47 7 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,302,600,000 Rls. 200,000 $
48 6 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,220,600,000 Rls. 200,000 $
49 5 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 50,000 6,182,000,000 Rls. 200,000 $
50 4 1395 اصفهان پاكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 50,000 6,118,000,000 Rls. 200,000 $
51 8 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 250,000 6,047,013,700 Rls. 190,350 $
52 12 1395 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 193,755 5,964,121,625 Rls. 184,065 $
53 7 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 175,000 5,841,527,500 Rls. 185,500 $
54 3 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 127,850 5,836,091,832 Rls. 191,775 $
55 12 1395 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 318,616 5,835,416,271 Rls. 180,042 $
56 9 1395 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 188,235 5,737,417,254 Rls. 178,821 $
57 1 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 125,500 5,697,086,790 Rls. 188,256 $
58 5 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 122,245 5,680,346,466 Rls. 183,366 $
59 10 1395 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 622,064 5,547,338,232 Rls. 171,376 $
60 12 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 404,560 5,242,897,008 Rls. 161,824 $
61 3 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 147,000 4,749,457,200 Rls. 155,820 $
62 7 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 208,240 4,587,340,352 Rls. 145,768 $
63 1 1395 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 413,160 4,376,624,675 Rls. 144,604 $
64 12 1395 اصفهان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 302,580 4,188,926,048 Rls. 129,202 $
65 9 1395 اصفهان پاكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 119,650 4,135,390,224 Rls. 128,624 $
66 8 1395 اصفهان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 75,000 4,037,415,000 Rls. 127,500 $
67 11 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 115,000 3,945,860,600 Rls. 121,900 $
68 1 1395 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 106,750 3,554,579,875 Rls. 117,425 $
69 3 1395 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 105,000 3,520,047,300 Rls. 115,500 $
70 10 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 155,080 3,512,706,386 Rls. 108,556 $
71 11 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 154,240 3,494,222,116 Rls. 107,968 $
72 5 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 161,360 3,493,160,720 Rls. 112,952 $
73 2 1395 اصفهان پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 45,000 3,409,762,500 Rls. 112,500 $
74 8 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 148,740 3,304,158,690 Rls. 104,118 $
75 12 1395 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 281,170 3,189,215,433 Rls. 98,409 $
76 6 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,125,300,000 Rls. 100,000 $
77 2 1395 اصفهان پاكستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 158,000 3,113,960,928 Rls. 102,700 $
78 10 1395 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 341,300 3,092,338,212 Rls. 95,546 $
79 3 1395 اصفهان پاكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 25,000 3,048,000,000 Rls. 100,000 $
80 2 1395 اصفهان پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,030,900,000 Rls. 100,000 $
81 7 1395 اصفهان پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 26,963 2,972,878,308 Rls. 94,372 $
82 5 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 236,660 2,935,398,984 Rls. 94,664 $
83 2 1395 اصفهان پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 87,500 2,916,590,600 Rls. 96,250 $
84 2 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 62,040 2,819,914,269 Rls. 93,029 $
85 10 1395 اصفهان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 130,530 2,790,175,431 Rls. 86,199 $
86 8 1395 اصفهان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 93,785 2,685,635,811 Rls. 84,438 $
87 6 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 64,665 2,654,804,913 Rls. 85,073 $
88 7 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 86,295 2,580,462,408 Rls. 81,980 $
89 9 1395 اصفهان پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 26,560 2,555,967,600 Rls. 79,680 $
90 6 1395 اصفهان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 75,000 2,474,967,500 Rls. 79,500 $
91 11 1395 اصفهان پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 72,000 2,472,157,440 Rls. 76,320 $
92 10 1395 اصفهان پاكستان 27101910 روغن موتور 184,700 2,389,421,168 Rls. 73,880 $
93 6 1395 اصفهان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 230,118 2,368,194,844 Rls. 75,938 $
94 4 1395 اصفهان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 25,000 2,294,250,000 Rls. 75,000 $
95 2 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 107,200 2,274,576,262 Rls. 75,040 $
96 4 1395 اصفهان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 105,980 2,273,368,510 Rls. 74,186 $
97 11 1395 اصفهان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 98,289 2,116,356,198 Rls. 65,362 $
98 8 1395 اصفهان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 65,135 1,965,725,811 Rls. 61,878 $
99 8 1395 اصفهان پاكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 44,299 1,919,896,546 Rls. 60,439 $
100 8 1395 اصفهان پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 62,580 1,886,584,170 Rls. 59,450 $
مجموع کل
2,151,260,629,041 ريال
مجموع کل
68,914,432 دلار