آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 428,750 15,258,527,900 Rls. 471,625 $
2 12 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 420,000 14,970,879,000 Rls. 462,000 $
3 8 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 343,000 11,947,581,800 Rls. 377,300 $
4 5 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 343,000 11,680,453,400 Rls. 377,300 $
5 2 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 257,250 8,572,293,730 Rls. 282,975 $
6 6 1395 اصفهان نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 171,500 5,873,617,750 Rls. 188,650 $
مجموع کل
68,303,353,580 ريال
مجموع کل
2,159,850 دلار
[1]